• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. Warunki korzystania

    Witamy na stronie internetowej firmy Caterpillar Inc.   O ile firma Caterpillar nie okre?li inaczej dla jakiejkolwiek strony internetowej, niniejsze Warunki korzystania ("Warunki korzystania") zawieraj? zasady i warunki reguluj?ce dost?p i korzystanie ze stron internetowych firmy Caterpillar ("Strony internetowej " lub "Stron internetowych, "w tym www.cat.com i www.niujiu33.com; wszystkich po??czonych stron internetowych obs?ugiwanych przez firm? Caterpillar i jej spó?ki zale?ne oraz wszystkich danych, tekstu, grafiki, interfejsów u?ytkownika, interfejsów wizualnych, zdj??, znaków towarowych, logotypów, d?wi?ków, muzyki, dzie? sztuki i kodu komputerowego udost?pnianego przez Strony internetowe lub za ich po?rednictwem ("Materia?y")).   Jest to umowa pomi?dzy u?ytkownikiem lub podmiotem reprezentowanym przez u?ytkownika ("U?ytkownik") a firm? Caterpillar Inc., spó?k? z siedzib? w stanie Delaware, pod adresem 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219, USA (wraz z naszymi spó?kami zale?nymi, które mog? udost?pnia? dowolne Strony internetowe, "Caterpillar, " "my, " "nam" lub "naszym"). Firma Caterpillar jest sk?onna udzieli? dost?pu do Stron internetowych i umo?liwi? korzystanie z nich wy??cznie po zaakceptowaniu przez u?ytkownika wszystkich warunków i postanowień niniejszych Warunków korzystania bez modyfikacji.  

    UZYSKUJ?C DOST?P LUB KORZYSTAJ?C Z JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, U?YTKOWNIK ZGADZA SI? PRZESTRZEGA? WSZYSTKICH WARUNKóW KORZYSTANIA I POTWIERDZA, ?E DYSPONUJE UPRAWNIENIAMI NIEZB?DNYMI DO UZYSKANIA DOST?PU DO STRON INTERNETOWYCH I KORZYSTANIA Z NICH ORAZ ?E ZGODNIE Z PRAWEM MO?E ZGODZI? SI? NA TE WARUNKI KORZYSTANIA ORAZ ?E JEGO DZIA?ANIA S? PRAWNIE WI???CE DLA WSZYSTKICH PODMIOTóW PRZEZ NIEGO REPREZENTOWANYCH. W PRZYPADKU NIEWYRA?ENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA LUB JAKIEKOLWIEK Pó?NIEJSZE MODYFIKACJE U?YTKOWNIK NIE MO?E UZYSKIWA? DOST?PU, PRZEGL?DA? ANI W INNY SPOSóB KORZYSTA? Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

    Zastrzegamy sobie prawo, wed?ug w?asnego uznania, do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie.   Dalsze korzystanie ze Stron internetowych po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach korzystania oznacza akceptacj? tych zmian.   Z najbardziej aktualn? wersj? niniejszych Warunków korzystania mo?na w dowolnym momencie zapozna? si? na stronie www.niujiu33.com/en/legal-notices.html

    Po??czone strony
    Firma Caterpillar u?ywa serwisu cat.com jako strony wej?ciowej do wielu po??czonych stron internetowych obs?ugiwanych przez firm? Caterpillar i jej spó?ki zale?ne ("Po??czone strony").   Niezale?nie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszych Warunków korzystania, na niektórych Po??czonych stronach mog? obowi?zywa? dodatkowe lub odmienne Warunki korzystania.   Je?li ma to zastosowanie, takie dodatkowe lub inne Warunki korzystania zostan? opublikowane na odpowiednich Stronach internetowych.   Je?eli na Po??czonej stronie s? zamieszczone dodatkowe lub odmienne Warunki korzystania, w przypadku pojawienia si? sprzecznych postanowień nadrz?dne s? Warunki korzystania zamieszczone na danej Po??czonej stronie.   Je?eli nie zosta?o to wyra?nie okre?lone inaczej i nie ma ?adnych sprzecznych postanowień, jak opisano powy?ej, niniejsze Warunki korzystania odnosz? si? do wszystkich Po??czonych stron i obowi?zuj? podczas uzyskiwania dost?pu do stron i korzystania z nich.  

    Korzystanie ze Strony
    Podczas uzyskiwania dost?pu i korzystania ze Stron konieczne jest przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania.   Nale?y ?ci?le przestrzega? wszystkich przepisów, zasad, regulacji oraz postanowień polityki firmy Caterpillar odnosz?cych si? do uzyskiwania dost?pu i korzystania ze Stron internetowych. Dotyczy to równie? przepisów, zasad i regulacji dotycz?cych sposobu post?powania w ?rodowisku online, materia?ów online oraz eksportowania i importowania danych z/do Stanów Zjednoczonych i miejsca pobytu u?ytkownika.   Oprócz tego nie wolno:

    • Uzyskiwa? dost?pu, przejmowa? zasobów, kopiowa? lub monitorowa? jakiejkolwiek cz??ci Strony ani w jakikolwiek sposób odtwarza?, obchodzi? struktury nawigacyjnej lub tworzy? obrazu którejkolwiek Strony, pozyskiwa? lub podejmowa? próby pozyskania jakichkolwiek materia?ów, dokumentów lub informacji za po?rednictwem jakichkolwiek metod, które nie zosta?y celowo udost?pnione na Stronie, w tym u?ywa? jakichkolwiek metod g??bokiej analizy ??czy ("deep-link"), techniki ?"page-scrape "”, ?"robotów "”, ?"paj?ków "” lub innych automatycznych urz?dzeń, programów, algorytmów lub metodologii ani ?adnych podobnych lub r?cznie przeprowadzanych procesów b?d?cych ich odpowiednikami.  
    • Podejmowa? prób uzyskania nieautoryzowanego dost?pu do jakiejkolwiek cz??ci jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek innych systemów b?d? sieci po??czonych z jak?kolwiek Stron? lub jakiegokolwiek serwera poprzez dzia?ania hakerskie, analizowanie hase? (password "mining") lub jakiekolwiek inne dzia?ania niezgodne z prawem.  
    • Analizowa?, skanowa? lub testowa? podatno?ci jakiejkolwiek Strony lub jakiejkolwiek sieci po??czonej z jak?kolwiek Stron? ani omija? zabezpieczeń lub systemów identyfikacji na jakiejkolwiek Stronie lub w jakiejkolwiek sieci po??czonej z jak?kolwiek Stron?.  
    • Wykorzystywa? odwrotnej translacji adresów (reverse look-up) oraz ?ledzi? lub wyszukiwa? w celu ?ledzenia jakichkolwiek informacji dotycz?cych jakiegokolwiek innego u?ytkownika lub odwiedzaj?cego na jakiejkolwiek Stronie oraz jakiegokolwiek innego klienta firmy Caterpillar, w tym, lecz nie wy??cznie, danych zwi?zanych z identyfikacj? lub informacjami osobowymi.  
    • Podejmowa? jakichkolwiek dzia?ań powoduj?cych nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie du?e obci??enie infrastruktury jakiejkolwiek Strony lub jakiegokolwiek systemu firmy Caterpillar b?d? jakiejkolwiek sieci albo jakiegokolwiek systemu lub jakiejkolwiek sieci po??czonej z jak?kolwiek Stron? lub jakimkolwiek systemem firmy Caterpillar.      
    • U?ywa? jakiegokolwiek urz?dzenia, oprogramowania lub dzia?ania, które mog?yby zak?óca? lub podejmowa? próby zak?ócenia prawid?owego dzia?ania jakiejkolwiek Strony, przeprowadzania jakichkolwiek transakcji na jakiejkolwiek Stronie lub u?ytkowania przez jak?kolwiek inn? osob? jakiejkolwiek Strony.
    • Rozpowszechnia? wirusów lub wykorzystywa? jakichkolwiek innych technologii, które mog?yby zaszkodzi? firmie Caterpillar lub dzia?a? na uszczerbek w?asno?ci innej osoby lub innego podmiotu, w??czaj?c w to wszystkich innych u?ytkowników jakiejkolwiek Strony.    
    • Obchodzi? lub manipulowa? nasz? struktur? op?at, procesem naliczania i pobierania nale?no?ci lub op?at na rzecz firmy Caterpillar, dealerów b?d? partnerów biznesowych.  
    • Fa?szowa? lub zmienia? identyfikatorów w celu zamaskowania oryginalnego pochodzenia wiadomo?ci lub pism przewodnich, które u?ytkownik przesy?a do firmy Caterpillar z jakiejkolwiek Strony lub za po?rednictwem jakiejkolwiek Strony.  
    • Udawa? innej osoby lub innego podmiotu albo przedstawiciela innej osoby lub innego podmiotu ani podszywa? si? pod inn? osob? lub inny podmiot.
    • U?ywa? jakiejkolwiek Strony do celów niezgodnych z prawem, zakazanych w niniejszych Warunkach korzystania lub w celu prowadzenia dzia?alno?ci niezgodnej z prawem albo innej dzia?alno?ci mog?cej naruszy? prawa firmy Caterpillar albo innych osób lub podmiotów.

    Prawa w?asno?ci intelektualnej
    Z uwzgl?dnieniem wyj?tków wyra?nie okre?lonych w Warunkach korzystania, w cz??ci "Przyznanie licencji", u?ytkownik akceptuje poni?sze postanowienia:

    • Firma Caterpillar jest w?a?cicielem wszelkich praw lub licencji odno?nie do wszelkich praw zgodnie z prawem patentowym, prawem autorskim, prawem tajemnicy handlowej, prawem znaków towarowych oraz wszelkich innych praw w?asno?ci lub praw moralnych, a tak?e wszelkich zg?oszeń, wznowień, przed?u?eń i przywróceń do dzia?ania, obowi?zuj?cych teraz i w pó?niejszym czasie na ca?ym ?wiecie ("Prawa w?asno?ci intelektualnej") i dotycz?cych lub powi?zanych ze Stronami lub Materia?ami, w tym, lecz nie wy??cznie, praw do projektów, struktur, doboru, sposobu koordynowania, wyra?eń, "ogólnego wygl?du " i aran?acji takich Materia?ów lub zawarto?ci Stron internetowych ("Caterpillar IP").  
    • U?ytkownik nie ma jakichkolwiek praw, licencji ani udzia?ów w ?adnym Prawie w?asno?ci intelektualnej dotycz?cych lub powi?zanych z jak?kolwiek Stron? lub jakimikolwiek Materia?ami.
    • Firma Caterpillar jest w?a?cicielem wszelkich praw, tytu?ów i udzia?ów w zast?pstwach, ulepszeniach, aktualizacjach, udoskonaleniach, pracach pochodnych i innych modyfikacjach (w tym, bez ograniczeń, w??czeniu wszelkich pomys?ów, metod lub procesów dostarczonych przez u?ytkownika lub za po?rednictwem u?ytkownika) do adresu IP firmy Caterpillar dokonanego przez dowoln? osob?, nawet je?li zosta?o to op?acone przez u?ytkownika i bez wzgl?du na to, czy s? one podobne do któregokolwiek z praw w?asno?ci intelektualnej u?ytkownika.   U?ytkownik podejmie wszelkie dzia?ania niezb?dne do przekazania takich praw w?asno?ci firmie Caterpillar, w tym, bez ograniczeń, przeniesienie (u?ytkownik niniejszym przenosi prawa) na firm? Caterpillar wszelkich praw do takich praw w?asno?ci intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, wniosków patentowych, patentów, praw osobistych i praw autorskich wynikaj?cych z jakiejkolwiek Strony internetowej lub Materia?ów, lub z nimi powi?zanych.  
    • ?adna cz??? jakiejkolwiek Strony internetowej lub jakichkolwiek Materia?ów nie mo?e by? kopiowana, reprodukowana, publikowana, przesy?ana, udost?pniana, pokazywana w miejscu publicznym, kodowana, t?umaczona, przekazywana lub rozpowszechniana (w tym poprzez "dublowanie" serwera) na jakikolwiek komputer, serwer, stron? internetow? lub inne medium do publikacji b?d? rozpowszechniania lub na potrzeby dzia?alno?ci komercyjnej bez uzyskania uprzednio wyra?nej pisemnej zgody firmy Caterpillar.
    • Wszystkie znaki pojawiaj?ce si? na Stronach internetowych i w Materia?ach nale?? do firmy Caterpillar lub odpowiednich w?a?cicieli takich znaków i s? chronione amerykańskimi i mi?dzynarodowymi prawami dotycz?cymi znaków towarowych i praw autorskich.   Jakiekolwiek u?ycie któregokolwiek z takich znaków bez wyra?nej pisemnej zgody firmy Caterpillar lub w?a?ciciela znaku, stosownie do okoliczno?ci, jest surowo zabronione.  
    • Firma Caterpillar mo?e wed?ug w?asnego uznania uniemo?liwi? lub zakończy? udzielanie dost?pu do Stron i Materia?ów ka?dej osobie lub ka?demu podmiotowi, je?eli istnieje mo?liwo?? naruszenia Prawa w?asno?ci intelektualnej firmy Caterpillar albo innych osób lub podmiotów.

    Przyznanie licencji
    Firma Caterpillar przyznaje u?ytkownikowi limitowan?, niewy??czn?, nieprzenoszaln?, nieprzeno?n? licencj? (bez prawa do sublicencji) na uzyskiwanie dost?pu i korzystanie ze Stron wy??cznie w sposób uzasadniony ze wzgl?du na prowadzon? przez u?ytkownika dzia?alno?? i na wewn?trzne potrzeby prowadzenia dzia?alno?ci biznesowej oraz w celach zgodnych z Warunkami korzystania.   U?ytkownikowi nie wolno:

    • Reprodukowa?, modyfikowa?, publikowa?, rozpowszechnia?, pokazywa? w miejscach publicznych, adaptowa?, zmienia?, t?umaczy? ani tworzy? prac pochodnych od jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materia?ów.
    • Udziela? sublicencji, wydzier?awia?, sprzedawa?, wynajmowa?, wypo?ycza? lub w inny sposób przenosi? jakichkolwiek Stron lub jakichkolwiek Materia?ów do jakichkolwiek stron trzecich.
    • Odtwarza? kodu ?ród?owego, dekompilowa?, dezasemblowa? lub w jakikolwiek inny sposób usi?owa? pozyska? kod ?ród?owy jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materia?ów.
    • W inny sposób wykorzystywa? lub kopiowa? jakiekolwiek Strony lub Materia?y, za wyj?tkiem obj?tych wyra?nym zezwoleniem w ramach niniejszego Przyznania licencji i zgodnie z Warunkami korzystania.
    • U?ywa? jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materia?ów w zewn?trznych "biurach obs?ugi " i podobnych strukturach, w których strony trzecie mog?yby u?ywa? jakiejkolwiek Strony lub jakichkolwiek Materia?ów poprzez u?ytkownika.
    • Usuwa?, przes?ania? ani zmienia? znaków praw autorskich (copyright), znaków handlowych (trademark) lub innych informacji o prawach w?asno?ci, osadzonych, do??czonych lub dost?pnych w po??czeniu z jak?kolwiek Stron? lub jakimikolwiek Materia?ami.  

    Przedstawiciel ds. praw autorskich
    Firma Caterpillar szanuje prawa wszystkich w?a?cicieli praw autorskich i w tym wzgl?dzie przyj??a i wdro?y?a polityk?, która przewiduje usuni?cie ze swoich Stron internetowych materia?ów naruszaj?cych prawa w?a?cicieli praw autorskich.   Je?li u?ytkownik uwa?a, ?e jego praca zosta?a skopiowana w sposób stanowi?cy naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie przedstawicielowi firmy Caterpillar ds. praw autorskich wszystkich nast?puj?cych informacji wymaganych przez Ustaw? o ograniczeniu odpowiedzialno?ci za naruszenie praw autorskich w Internecie — ustawa Digital Millennium Copyright Act (ang. Online Copyright Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. § 512:

    • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upowa?nionej do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela prawa, które zosta?o naruszone.
    • Identyfikacj? dzie?a, w stosunku do którego zosta?o naruszone prawo autorskie, lub listy dzie? na danej stronie internetowej, je?li powiadomienie dotyczy wielu naruszeń.
    • Identyfikacj? materia?u, który narusza prawa autorskie i powinien zosta? usuni?ty lub do którego powinien zosta? uniemo?liwiony dost?p, oraz informacje umo?liwiaj?ce zlokalizowanie tego materia?u.
    • Informacje umo?liwiaj?ce skontaktowanie si? ze stron? sk?adaj?c? skarg?.
    • O?wiadczenie, ?e strona sk?adaj?ca skarg? dzia?a w dobrej wierze oraz ?e na u?ycie materia?ów chronionych prawem autorskim nie zosta?a wydana zgoda przez ich w?a?ciciela lub jego przedstawiciela albo ?e nie zezwala na to prawo.
    • O?wiadczenie, ?e informacje zawarte w zawiadomieniu s? poprawne i ?cis?e, oraz stwierdzenie pod gro?b? kary za sk?adanie fa?szywych o?wiadczeń, ?e strona sk?adaj?ca skarg? jest upowa?niona do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela wy??cznych praw autorskich, które zosta?y naruszone.

    Przedstawiciel firmy Caterpillar ds. praw autorskich, którego nale?y poinformowa? o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej:

    Przedstawiciel ds. praw autorskich
    100 N.E. Adams St.
    Peoria, IL 61629-9620
    E-mail:  CopyrightAgent@cat.com

    Udost?pnianie
    Nie nale?y korzysta? z tej Strony internetowej jako ?rodka do przekazywania informacji traktowanych jako zastrze?one. O ile nie postanowiono inaczej w warunkach korzystania z Po??czonej strony lub w pisemnej umowie z firm? Caterpillar maj?cej zastosowanie do konkretnego korzystania z Po??czonej strony, wszelkie przypadki udost?pnienia materia?ów b?d? traktowane jako nieodp?atne przekazanie na rzecz firmy Caterpillar do dalszego wykorzystania wed?ug w?asnego uznania i niezale?nie od roszczeń praw w?asno?ci lub zastrzegania praw w przesy?anych materia?ach. W zwi?zku z tym u?ytkownik zgadza si?, ?e wszelkie materia?y, w tym mi?dzy innymi pytania, komentarze, sugestie, pomys?y, plany, notatki, rysunki, materia?y oryginalne lub kreatywne lub inne informacje dostarczone w formie wiadomo?ci e-mail lub zg?oszeń do firmy Caterpillar, lub wpisów na tej Stronie internetowej, nie s? poufne (zgodnie z Polityk? prywatno?ci firmy Caterpillar) i stan? si? wy??czn? w?asno?ci? firmy Caterpillar. Firma Caterpillar jest w?a?cicielem wy??cznych praw, w tym wszystkich praw w?asno?ci intelektualnej, i jest uprawniona do nieograniczonego korzystania z tych materia?ów w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub wynagrodzenia dla u?ytkownika.  Przekazywanie jakichkolwiek materia?ów do firmy Caterpillar, w tym umieszczanie materia?ów na jakimkolwiek forum lub w obszarze interaktywnym, powoduje nieodwo?alne zrzeczenie si? wszelkich "osobistych praw autorskich" do takich materia?ów, w tym praw do autorstwa utworu i integralno?ci.

    Prywatno??
    Uzyskuj?c dost?p lub korzystaj?c z dowolnej Strony internetowej, u?ytkownik potwierdza otrzymanie kopii konkretnych zasad zachowania poufno?ci maj?cych zastosowanie do takiej Strony internetowej (dost?pnych na Stronie internetowej) oraz Globalnego o?wiadczenia o poufno?ci danych spó?ki Caterpillar, a tak?e, ?e rozumie i zgadza si?, ?e jego dane osobowe b?d? gromadzone, udost?pniane i przetwarzane w inny sposób zgodnie z Zasadami zachowania poufno?ci i O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci.

    Fora interaktywne i materia?y u?ytkowników
    Strony internetowe mog? okresowo obejmowa? fora dyskusyjne i obszary interaktywne.   Korzystaj?c z forów lub obszarów interaktywnych, u?ytkownik zgadza si?, bez wp?ywu na wszelkie inne Warunki korzystania, nie podejmowa? nast?puj?cych dzia?ań:

    • Przesy?a?, rozpowszechnia? lub w inny sposób publikowa? za po?rednictwem jakichkolwiek Stron ?adnych wiadomo?ci, danych, informacji, tekstów lub innych materia?ów ("Materia?y u?ytkownika"), które s? niezgodne z prawem, pomawiaj?ce, znies?awiaj?ce, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubie?ne, n?kaj?ce, szkodliwe, obel?ywe, podburzaj?ce, zawieraj? gro?by, naruszaj? prawa do prywatno?ci lub prawa do publikacji lub s? w inny sposób niepo??dane.
    • Przesy?a? lub przekazywa? jakichkolwiek Materia?ów u?ytkownika, które stanowi? czyn zabroniony prawem lub zach?t? do pope?nienia takiego czynu, naruszaj? prawa osób fizycznych lub innych podmiotów albo w jakikolwiek inny sposób naruszaj? jakiekolwiek przepisy lokalne, stanowe, krajowe lub mi?dzynarodowe.
    • Przesy?a? lub przekazywa? jakichkolwiek Materia?ów u?ytkownika, które mog? narusza? jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnic? handlow?, prawa autorskie lub inne prawa w?asno?ci intelektualnej lub prawa w?asno?ci którejkolwiek ze stron.   Publikuj?c dowolne Materia?y u?ytkownika, U?ytkownik o?wiadcza i gwarantuje, ?e ma prawo do dystrybucji i reprodukcji takich Materia?ów u?ytkownika.
    • Rozpowszechnia? lub publikowa? bez pisemnej zgody firmy Caterpillar niezamówionych ofert promocyjnych, reklam lub ofert zbiórek funduszy, dóbr b?d? us?ug, w tym poczty ?mieciowej i spamu.
    • Firma Caterpillar nie ponosi odpowiedzialno?ci i nie przyjmuje ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek Materia?y u?ytkownika zamieszczone lub przes?ane przez U?ytkownika lub jak?kolwiek osob? trzeci?, lub za jakiekolwiek b??dy, znies?awienie, oszczerstwa, pomini?cia, k?amstwa, obsceniczno??, pornografi? lub blu?nierstwo, które u?ytkownik mo?e napotka?.  Jako dostawca us?ug interaktywnych, je?li takie istniej?, firma Caterpillar stanowi wy??cznie forum i nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek o?wiadczenia, reprezentacje lub Materia?y u?ytkownika dostarczone przez jego u?ytkowników.

    Firma Caterpillar ma prawo, ale nie obowi?zek, monitorowa? wszelkie dzia?ania i Materia?y u?ytkownika zwi?zane ze swoimi forami i obszarami interaktywnymi. Firma Caterpillar mo?e bada? wszelkie zg?oszone naruszenia swoich zasad lub skargi i podejmowa? wszelkie odpowiednie dzia?ania, które uzna za stosowne.  Dzia?ania takie mog? obejmowa? m.in. wydawanie ostrze?eń, zawieszanie lub zakończenie ?wiadczenia us?ugi i/lub usuni?cie zamieszczonych Materia?ów u?ytkownika. Firma Caterpillar zastrzega sobie prawo i ca?kowit? swobod? w usuwaniu, sprawdzaniu lub edytowaniu Materia?ów u?ytkownika, które naruszaj? te postanowienia lub s? w inny sposób nieakceptowalne.  

    U?ytkownik ponosi wy??czn? i pe?n? odpowiedzialno?? za wszelkie wiadomo?ci lub inne Materia?y u?ytkownika, które przesy?a lub przekazuje na jak?kolwiek Stron?, w??czaj?c w to fora dyskusyjne oraz obszary interaktywne jakiejkolwiek Strony.

    Stwierdzenia odnosz?ce si? do przysz?o?ci
    Strony internetowe oraz wszelkie dokumenty wydane przez firm? Caterpillar dost?pne za po?rednictwem dowolnej Strony internetowej mog? zawiera? o?wiadczenia odnosz?ce si? do przysz?ych wydarzeń i oczekiwań oraz stanowi? o?wiadczenia wybiegaj?ce w przysz?o?? w rozumieniu ustawy z 1995?roku reformuj?cej post?powanie procesowe w sprawach dotycz?cych papierów warto?ciowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).   Stwierdzenia takie, jak ?uwa?amy”, ?spodziewamy si?”, ?b?dziemy”, ?b?dzie”, ?oczekujemy”, ?przewidujemy”, ?plan”, ?projekt”, ?zamierzamy”, ?mo?emy”, ?powinno” oraz inne podobne stwierdzenia lub okre?lenia odnosz? si? do zdarzeń, które mog? mie? miejsce w przysz?o?ci. Takie stwierdzenia nie s? gwarancj?, ?e w przysz?o?ci podejmiemy przedstawione w nich dzia?ania, i nie jeste?my zobowi?zani do aktualizowania informacji dotycz?cych stwierdzeń odnosz?cych si? do przysz?o?ci.   Wszystkie informacje, które nie zawieraj? wy??cznie faktów historycznych, s? stwierdzeniami odnosz?cymi si? do przysz?o?ci. Obejmuje to mi?dzy innymi stwierdzenia odnosz?ce si? do naszych opisów przewidywań, projektów, prognoz lub trendów.   Rzeczywiste wyniki firmy Caterpillar mog? si? znacznie ró?ni? od wyników opisanych lub przewidywanych w stwierdzeniach odnosz?cych si? do przysz?o?ci ze wzgl?du na wiele czynników, mi?dzy innymi takich jak: (i) stan ?wiatowej gospodarki oraz ogólne warunki gospodarcze w bran?ach, w których dzia?amy; (ii) polityka monetarna i fiskalna rz?du oraz wydatki na infrastruktur?; (iii) wzrost cen towarów lub podzespo?ów, zmiany popytu na nasze produkty lub ograniczona dost?pno?? surowców i pó?produktów, w tym stali; (iv) zdolno?? osi?gania i zachowywania p?ynno?ci przez nas oraz naszych klientów, dealerów i dostawców; (v) zagro?enia natury politycznej lub ekonomicznej, w tym krajowe i mi?dzynarodowe konflikty i niepokoje spo?eczne; (vi) zdolno?? utrzymania przez nas i firm? Cat Financial oceny wiarygodno?ci kredytowej, unikanie znacznego wzrostu kosztów po?yczek i zachowanie dost?pu do rynków kapita?owych; (vii) kondycja finansowa i wiarygodno?? kredytowa klientów firmy Cat Financial; (viii) zmiany oprocentowania i p?ynno?ci rynku; (ix) zmiany przepisów dotycz?cych us?ug finansowych; (x) niemo?no?? osi?gania spodziewanych zysków z przej??, w tym ERA Mining Machinery Limited, i sprzeda? maj?tku, w tym sprzeda? maj?tku dzia?u dystrybucji Bucyrus International, Inc. naszym niezale?nym dealerom; (xi) polityka w zakresie mi?dzynarodowej wymiany handlowej oraz inwestycji; (xii) odbiór rynkowy oferowanych przez nas produktów i us?ug; (xiii) zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, mi?dzy innymi zmiany udzia?u rynkowego, cen oraz sprzeda?y na poszczególnych rynkach i w poszczególnych grupach produktowych; (xiv) skuteczno?? realizacji projektów rozbudowy firmy, projektów redukcji kosztów oraz podnoszenia efektywno?ci i wydajno?ci, w tym programu Caterpillar Production System; (xv) decyzje dotycz?ce zarz?dzania zapasami oraz strategie magazynowe naszych dealerów i producentów nowych urz?dzeń; (xvi) zgodno?? z przepisami reguluj?cymi kwesti? ochrony ?rodowiska; (xvii) implikowane lub rzeczywiste naruszenia praw handlowych b?d? antykorupcyjnych; (xviii) zwi?kszone obci??enia podatkowe lub nara?enie na zwi?kszone obci??enia podatkowe; (xix) zmiany kursów walutowych; (xx) zdolno?? nasza lub firmy Cat Financial do spe?nienia wymogów umów finansowych; (xxi) zwi?kszone zobowi?zania zwi?zane z wypracowywaniem, finansowaniem lub przekazywaniem ?rodków do funduszy emerytalnych; (xxii) spory ze zwi?zkami zawodowymi lub pracownikami; (xxiii) istotne post?powania prawne, roszczenia, procesy s?dowe b?d? dochodzenia; (xxiv) konieczno?? dostosowania si? do nowych przepisów wprowadzonych w ?ycie w przypadku uchwalenia regulacji lub podpisania mi?dzynarodowych umów o redukcji emisji zwi?zków w?gla; (xxv) zmiany przepisów ksi?gowych; (xxvi) usterki lub naruszenie zabezpieczeń systemów informatycznych; (xxvii) niekorzystne skutki kl?sk ?ywio?owych oraz (xxviii) inne czynniki opisane szczegó?owo w punkcie "Management's Discussion and Analysis" (Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników operacyjnych opracowane przez Zarz?d) i "Risk Factors" (Czynniki ryzyka) w naszym formularzu 10-K z?o?onym do Amerykańskiej Komisji Papierów Warto?ciowych i Gie?d.

    Komunikaty prasowe
    Materia?y zawarte w komunikatach prasowych firmy Caterpillar nie mog? by? traktowane jako informacje dok?adne lub aktualne za wyj?tkiem momentu ich publikacji.   Firma Caterpillar nie aktualizuje informacji zamieszczonych w komunikatach prasowych i o?wiadcza, ?e nie jest w ?aden sposób zobowi?zana do ich aktualizowania. W zakresie, w jakim wszelkie zawarte w nich informacje s? informacjami wybiegaj?cymi w przysz?o??, maj? one wpisywa? si? w ramy programu Safe Harbor dla o?wiadczeń wybiegaj?cych w przysz?o?? i podlegaj? istotnemu ryzyku.

    Wy??czenia gwarancyjne
    FIRMA CATERPILLAR, JEJ DYREKTORZY, KADRA ZARZ?DZAJ?CA, PRACOWNICY, DOSTAWCY, DEALERZY, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ("FIRMA CATERPILLAR I ZWI?ZANE Z NI? PODMIOTY") NIE PONOSZ? ?ADNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIA?óW.  U?YTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA I WYRA?A ZGOD? NA NAST?PUJ?CE POSTANOWIENIA: (a) STRONY I MATERIA?Y S? UDOST?PNIANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM S?", MOG? "ZAWIERA? B??DY " I "NIE ZAWSZE BY? DOST?PNE ". U?YTKOWNIK PONOSI CA?E RYZYKO ZWI?ZANE Z ODPOWIEDNI? JAKO?CI?, WYDAJNO?CI?, DOK?ADNO?CI?; (b) W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA CATERPILLAR I ZWI?ZANE Z NI? PODMIOTY NIE ZAPEWNIAJ? ?ADNYCH KORZY?CI, GWARANCJI ANI WARUNKóW, WYRA?ONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, OKRE?LONYCH STATUTOWO LUB INACZEJ, W TYM, LECZ NIE WY??CZNIE, (1) GWARANCJI TYTU?U, PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW, W?A?CIWO?CI WYKONANIA, DOK?ADNO?CI, PRAWA DO ZACHOWANIA PRYWATNO?CI, BRAKU OBCI??E?, BRAKU ZASTAWóW I NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH; (2) GWARANCJI WYNIKAJ?CYCH Z U?YWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA DO CELóW KOMERCYJNYCH; (3) GWARANCJI W ZAKRESIE BEZPIECZE?STWA, NIEZAWODNO?CI, TERMINOWO?CI I WYDAJNO?CI STRON I MATERIA?óW ORAZ (4) GWARANCJI, ?E DOST?P I KORZYSTANIE ZE STRON LUB MATERIA?óW SPE?NI? OCZEKIWANIA U?YTKOWNIKA, B?D? NIEPRZERWANE I POZBAWIONE B??DóW; (c) B?DZIESZ KORZYSTA? ZE STRON LUB MATERIA?óW WED?UG W?ASNEGO UZNANIA I NA W?ASNE RYZYKO ORAZ TO U?YTKOWNIK PONOSI PE?N? ODPOWIEDZIALNO?? ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRAT? DANYCH WYNIKAJ?CE Z TAKIEGO DOST?PU LUB KORZYSTANIA.  NIEZALE?NIE OD SPOSOBU KORZYSTANIA ZE STRON I MATERIA?óW ORAZ NIEZALE?NIE OD JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA ICH PO?REDNICTWEM (DOK?ADNYCH LUB NIEDOK?ADNYCH) DOTYCZ?CYCH DZIA?ANIA, KONSERWACJI LUB STANóW ROBOCZYCH MASZYN, U?YTKOWNIK PONOSI PE?N? ODPOWIEDZIALNO?? ZA WSZELKIE ZAGRO?ENIA ZWI?ZANE Z PRAWID?OWYM DZIA?ANIEM, OBS?UG? I KONSERWACJ? MASZYN.   NIE S? UDZIELANE ?ADNE GWARANCJE WYKRACZAJ?CE POZA WYRA?NIE OKRE?LONE W WARUNKACH KORZYSTANIA.  

    Ograniczenie odpowiedzialno?ci i dzia?ania naprawcze
    W ?ADNYCH OKOLICZNO?CIACH, RóWNIE? W WYNIKU ZANIEDBANIA, FIRMA CATERPILLAR I ZWI?ZANE Z NI? PODMIOTY NIE PONOSZ? ODPOWIEDZIALNO?CI WZGL?DEM U?YTKOWNIKA LUB STRON TRZECICH (W TYM KLIENTóW) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM M.IN. BEZPO?REDNIE, PO?REDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYK?ADOWE, KARNE, STRON TRZECICH LUB WYNIKOWE (W TYM ZA UTRACONE PRZYCHODY, PRZERWY W PROWADZENIU DZIA?ALNO?CI, UTRACONE DANE, UTRACONE INFORMACJE BIZNESOWE, ZAINFEKOWANIE WIRUSEM, PRZERWY W DZIA?ANIU SYSTEMU I INNE) OPARTE NA LUB WYNIKAJ?CE Z NINIEJSZYCH WARUNKóW KORZYSTANIA ALBO DOST?PU, U?YCIA, NIEW?A?CIWEGO U?YCIA LUB NIEMO?NO?CI U?YCIA JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB JAKICHKOLWIEK MATERIA?óW, NAWET JE?ELI FIRMA CATERPILLAR ZOSTA?A POINFORMOWANA O MO?LIWO?CI WYST?PIENIA TAKICH SZKóD (W TYM SZKóD PONOSZONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE).   ZAWARTE W TEJ CZ??CI WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI ZA SZKODY JEST NIEZALE?NE OD WSZELKICH DZIA?A? NAPRAWCZYCH OKRE?LONYCH W WARUNKACH KORZYSTANIA I POZOSTAJE W MOCY RóWNIE? WTEDY, GDY DZIA?ANIA NAPRAWCZE NIE PRZYNIOS?Y OCZEKIWANYCH REZULTATóW LUB NIE MOG?Y ZOSTA? PRZEPROWADZONE.   TE OGRANICZENIA I WY??CZENIA POZOSTAJ? W MOCY NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY SZKODY POWSTA?Y W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY LUB GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB PODJ?CIA JAKICHKOLWIEK DZIA?A?, W PE?NYM ZAKRESIE, W KTóRYM OBOWI?ZUJ?CE PRAWO NIE ZAKAZUJE TAKICH OGRANICZE? I WY??CZE?.   CA?KOWITA WYSOKO?? ODSZKODOWANIA ZE STRONY FIRMY CATERPILLAR ZA WSZYSTKIE POWSTA?E SZKODY, STRATY I PODJ?TE DZIA?ANIA, OPARTE NA ODPOWIEDZIALNO?CI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNO?CI ZA ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNO?CI OBIEKTYWNEJ, W ?ADNYM WYPADKU NIE MO?E PRZEKROCZY? RóWNOWARTO?CI OP?AT NA RZECZ FIRMY CATERPILLAR ZA DOST?P LUB KORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEJ STRONY LUB MATERIA?óW DOKONANYCH W CI?GU OSTATNIEGO ZAKO?CZONEGO MIESI?CA KALENDARZOWEGO.  

    Niektóre przepisy nie zezwalaj? na dokonywanie ograniczeń gwarancji dorozumianych albo wy??czeń lub ograniczeń w przypadku powstania okre?lonych szkód.   Je?eli takie przepisy maj? moc prawn?, niektóre lub wszystkie powy?sze zastrze?enia, wy??czenia lub ograniczenia mog? nie odnosi? si? do u?ytkownika, a tym samym uprawnienia u?ytkownika mog? by? szersze, ni? tu opisano.

    Przej?cie odpowiedzialno?ci  
    U?ytkownika zobowi?zuje si? do zabezpieczenia i wy??czenia odpowiedzialno?ci firmy Caterpillar i zwi?zanych z ni? podmiotów przed wszelkimi roszczeniami, procesami, ??daniami czy dzia?aniami, podejmowanymi przez jak?kolwiek stron? trzeci? z powodu lub w zwi?zku z (a) korzystaniem przez u?ytkownika z jakiejkolwiek Strony (obejmuje to wiadomo?ci i inne Materia?y u?ytkownika, które mog?y zosta? zamieszczone lub przes?ana na jakiekolwiek forum interaktywne); (b) naruszeniem Warunków korzystania lub (c) naruszeniem jakichkolwiek postanowień prawa, przepisów lub praw stron trzecich.   U?ytkownik zobowi?zuje si? pokry? wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki, w tym, lecz nie wy??cznie, wynagrodzenia prawników do uzasadnionej wysoko?ci i koszty przegranych post?powań lub z innej przyczyny poniesione przez firm? Caterpillar i zwi?zane z ni? podmioty w zwi?zku z albo wynikaj?ce ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, dzia?ań, ??dań lub innych post?powań.

    Zakończenie obowi?zywania Warunków korzystania
    Firma Caterpillar mo?e wed?ug w?asnego uznania usun?? nazw? u?ytkownika i has?o oraz anulowa? prawo u?ytkownika do dost?pu i korzystania ze Stron internetowych i Materia?ów w dowolnie wybranym momencie i z dowolnego powodu.   Przyznana tu licencja zostanie automatycznie uniewa?niona bez podejmowania ?adnych dalszych dzia?ań przez firm? Caterpillar w przypadku naruszenia Warunków korzystania lub niestosowania si? do omówionych tu ograniczeń.   Po zakończeniu obowi?zywania tych Warunków korzystania z jakiegokolwiek powodu u?ytkownik zaprzestanie jakiegokolwiek korzystania ze Stron internetowych i Materia?ów    Postanowienia zawarte w cz??ciach Wy??czenia gwarancyjne, Ograniczenie odpowiedzialno?ci i dzia?ania naprawcze, Przej?cie odpowiedzialno?ci, Przepisy dotycz?ce importu i eksportu, Umowny okres przedawnienia, Rozstrzyganie sporów i obowi?zkowe post?powanie arbitra?owe, Wybór systemu prawnego; klauzula salwatoryjna obowi?zuj? nawet w przypadku zakończenia obowi?zywania Warunków korzystania.

    Aktualizacja Stron
    Zastrzegamy sobie prawo, wed?ug w?asnego uznania, do wprowadzania zmian w dowolnych lub wszystkich Stronach internetowych i Materia?ach w dowolnie wybranym momencie i bez powiadomienia, w tym równie? do usuni?cia jakichkolwiek Stron internetowych i Materia?ów.   Kiedy zostan? udost?pnione nowe lub ulepszone wersje Stron, mo?emy za??da? przeprowadzenia aktualizacji bie??cej wersji powi?zanego oprogramowania.   Je?eli firma Caterpillar nie poinformowa?a wyra?nie o wprowadzeniu zmian obowi?zuj?cych warunków, wszelkie nowe lub udoskonalone wersje Stron internetowych, Materia?ów i Us?ug s? obj?te tymi samymi Warunkami korzystania.

    Strony dodatkowe
    Strony mog? zawiera? ??cza do innych stron internetowych lub zasobów nale??cych do stron trzecich ("Strony dodatkowe"). Informacje o Stronach dodatkowych s? udost?pniane wy??cznie jako udogodnienie. Takie Strony dodatkowe nie s? kontrolowane przez firm? Caterpillar i firma Caterpillar nie jest w ?aden sposób odpowiedzialna za materia?y znajduj?ce si? na takich stronach oraz w ?aden sposób nie zatwierdza materia?ów znajduj?cych si? na takich Stronach dodatkowych; obejmuje to wszelkie informacje lub materia?y znajduj?ce si? na takich Stronach dodatkowych. Podczas korzystania z takich Stron dodatkowych nale?y samodzielnie podejmowa? decyzje o kontynuowaniu lub przerwaniu procesu.

    Przepisy dotycz?ce importu i eksportu
    Nie wolno u?ytkowa? ani w inny sposób eksportowa? lub reeksportowa? Stron internetowych lub Materia?ów, za wyj?tkiem przypadków dopuszczalnych przez prawo Stanów Zjednoczonych oraz prawo obowi?zuj?ce w jurysdykcji, w której zosta?a uzyskana oferta dost?pu i korzystania ze Stron internetowych, Materia?ów i Us?ug. W szczególno?ci, ale bez ograniczeń, Strony internetowe i Materia?y nie mog? by? eksportowane lub reeksportowane (a) do krajów obj?tych amerykańskim embargiem lub (b) do osób znajduj?cych si? na li?cie specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu USA lub na li?cie osób lub podmiotów, którym Departament Handlu USA odmówi? zgody. U?ytkownik niniejszym o?wiadcza i gwarantuje, ?e uzyskiwanie przez u?ytkownika dost?pu do Stron internetowych i Materia?ów oraz korzystanie z nich nie naruszy ?adnych z tych przepisów oraz ?e nie u?ytkownik nie znajduje si? w ?adnym kraju wymienionym na tej li?cie ani nie figuruje na takiej li?cie. U?ytkownika o?wiadcza tak?e, ?e nie b?dzie wykorzystywa? jakiejkolwiek Strony internetowej lub jakichkolwiek Materia?ów do jakichkolwiek celów zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. do rozwoju, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej lub pocisków.

    Prawa rz?du USA
    Strony internetowe i Materia?y to "Towary komercyjne", zgodnie z definicj? tego terminu zawart? w 48 C.F.R. §2.101, w sk?ad których wchodz? "Komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego", zgodnie z definicj? tych terminów zawart? odpowiednio w art. 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zale?no?ci od przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego s? licencjonowane u?ytkownikom końcowym rz?du Stanów Zjednoczonych (a) wy??cznie jako Towary komercyjne i (b) z tymi prawami, które s? przyznawane wszystkim pozosta?ym u?ytkownikom końcowym zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu.

    Umowny okres przedawnienia
    U?ytkownik niniejszym potwierdza, ?e nie wystosuje przeciwko firmie Caterpillar ?adnych roszczeń ani ??dań innego rozwi?zania sporów wynikaj?cych bezpo?rednio lub po?rednio z lub w zwi?zku z Warunkami korzystania, które s? powi?zane z lub stanowi? przyczyn? podejmowania dzia?ań ze wzgl?du na wydarzenie, które mia?o miejsce ponad 12?miesi?cy po dacie pierwszego zdarzenia lub po wyst?pieniu mo?liwo?ci uzyskania wiedzy o takim zdarzeniu przy wykazaniu nale?ytej staranno?ci.

    Rozstrzyganie sporów i obowi?zkowe post?powanie arbitra?owe
    Wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje zwi?zane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez u?ytkownika ze Stron internetowych lub Materia?ów, lub jakichkolwiek produktów lub us?ug sprzedawanych lub dystrybuowanych przez takie Strony internetowe, lub w inny sposób wynikaj?ce z niniejszych Warunków korzystania lub odnosz?ce si? do nich, b?d? rozstrzygane w drodze wi???cego arbitra?u a nie w s?dzie, z tym ?e u?ytkownik mo?e dochodzi? roszczeń w s?dzie ds. drobnych roszczeń, je?eli jego roszczenia si? do tego kwalifikuj?.  Do niniejszych Warunków korzystania stosuje si? ustaw? o post?powaniu arbitra?owym oraz federalne prawo arbitra?owe.

    Aby rozpocz?? post?powanie arbitra?owe, nale?y opisa? swoje roszczenie i wys?a? pismo z wnioskiem o arbitra? na adres:   Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, USA.  Arbitra? odb?dzie si? w Chicago, Illinois, USA, zgodnie z zasadami arbitra?u handlowego i procedurami mediacyjnymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitra?owego (AAA).   Wniosek o arbitra? musi mie? stempel pocztowy z dat? mieszcz?c? si? w terminie okre?lonym powy?ej w sekcji "Umowny okres przedawnienia. "   W ?adnym wypadku nie mo?na ??da? wszcz?cia post?powania arbitra?owego ani te? nie mo?na na nie zezwoli? po dacie, w której zgodne z prawem lub sprawiedliwe post?powanie oparte na takim Sporze by?oby przedawnione na mocy obowi?zuj?cych przepisów o przedawnieniu.

    Strony zgadzaj? si?, ?e wszelkie post?powania w sprawie rozstrzygania sporów b?d? prowadzone wy??cznie indywidualnie, a nie w ramach powództwa grupowego, skonsolidowanego lub powództwa zbiorowego.  Je?li z jakiegokolwiek powodu post?powanie o roszczenie toczy si? przed s?dem a nie w drodze arbitra?u, strony zrzekaj? si? prawa do procesu przed s?dem przysi?g?ych.  Strony ustalaj? równie?, ?e zarówno u?ytkownik, jak i firma mo?e wnie?? spraw? do s?du w celu zakazania naruszenia lub innego niew?a?ciwego wykorzystania praw w?asno?ci intelektualnej.

    Organ arbitra?owy sk?ada si? z u?ytkownika oraz jednej osoby wyznaczonej przez firm? Caterpillar.   Osoba taka powinna (i) zosta? wybrana z listy potencjalnych arbitrów AAA, (ii) posiada? co najmniej 10-letnie do?wiadczenie w dyscyplinie b?d?cej przedmiotem sporu oraz (iii) by? prawnikiem, którego 10-letnie do?wiadczenie obejmuje zagadnienia sporne i arbitra?owe b?d?ce przedmiotem sporu.   Je?eli firma Caterpillar i u?ytkownik nie dojd? do porozumienia w sprawie arbitra w ci?gu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku o arbitra?, wówczas organ arbitra?owy zostanie wybrany przez biuro administracyjne AAA.   W ci?gu pi?ciu dni od powiadomienia przez któr?kolwiek ze stron niniejszych Warunków korzystania organ ten wybierze jednego arbitra, który spe?ni wymogi okre?lone w niniejszym ust?pie.   Arbiter wyda swoj? decyzj? mo?liwie jak najszybciej po wyznaczeniu i musi post?powa? zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

    Niniejsza umowa dotycz?ca arbitra?u b?dzie szczególnie wykonalna w ka?dym s?dzie posiadaj?cym jurysdykcj? w tym zakresie.   Ka?da decyzja wydana przez arbitra na podstawie arbitra?u jest ostateczna i wi???ca dla stron, a wyrok mo?e zosta? wydany zgodnie z obowi?zuj?cym prawem w ka?dym w?a?ciwym s?dzie.

    Strona wygrywaj?ca post?powanie arbitra?owe lub s?dowe otrzyma od drugiej strony zwrot wszystkich kosztów, wydatków i op?at, w tym m.in. uzasadnionych kosztów obs?ugi prawnej, poniesionych przez stron? wygrywaj?c?.

    Wybór systemu prawnego; klauzula salwatoryjna
    Niniejsze Warunki korzystania podlegaj? prawu stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych (niezale?nie od prawa, które mo?e mie? zastosowanie zgodnie z jego zasadami prawa kolizyjnego).   Ka?da ze stron poddaje si? wy??cznej jurysdykcji s?dów tego miejsca.   Je?eli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub ich zastosowanie zostanie uznane przez w?a?ciwy s?d za niewa?ne lub niewykonalne, taka niewa?no?? lub niewykonalno?? nie wp?ynie na inne postanowienia niniejszych Warunków korzystania, z których wszystkie pozostan? w pe?nej mocy, a takie inne postanowienia b?d? interpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedla?y one intencje stron.   Strony zgadzaj? si? ponadto zast?pi? ka?de takie niewa?ne lub niewykonalne postanowienie wa?nym i wykonalnym postanowieniem maj?cym na celu osi?gni?cie, w zakresie, w jakim jest to mo?liwe zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, celu biznesowego i zamiaru takiego niewa?nego lub niewykonalnego postanowienia.   Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi?dzynarodowych sprzeda?y towarów nie maj? zastosowania.

    Uznajemy, ?e mo?liwe jest uzyskanie dost?pu do tej strony internetowej z dowolnej jurysdykcji na ?wiecie, ale nie mamy praktycznej mo?liwo?ci uniemo?liwienia takiego dost?pu.   Ta strona internetowa zosta?a zaprojektowana tak, aby by?a zgodna z prawem stanu Illinois i Stanów Zjednoczonych. Je?li jakiekolwiek Materia?y lub Materia?y u?ytkownika na jakiejkolwiek Stronie internetowej lub korzystanie z jakiejkolwiek Strony internetowej jest sprzeczne z prawem lokalnym w miejscu, w którym u?ytkownik znajduje si? w momencie uzyskiwania dost?pu do niej, Strona internetowa nie jest przeznaczona dla u?ytkownika i prosimy o niekorzystanie z niej. U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za zapoznanie si? z przepisami prawa obowi?zuj?cymi w jego jurysdykcji i przestrzeganie ich.

    Ca?o?? porozumienia
    Niniejsze Warunki korzystania (w tym, w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, wszelkie dodatkowe warunki dla poszczególnych Po??czonych stron oraz wszelkie umowy licencyjne u?ytkownika końcowego na powi?zane oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne) stanowi? ca?o?? umowy pomi?dzy u?ytkownikiem a nami w odniesieniu do Stron internetowych  i Materia?ów oraz zast?puj? one wszystkie wcze?niejsze umowy.   Tytu?y sekcji w Umowie maj? charakter wy??cznie informacyjny i nie generuj? skutków prawnych ani umownych.   Warunki wszelkich wycen, ofert, potwierdzeń, faktur lub podobnych dokumentów, niezale?nie od tego, jak zosta?y one wskazane, bezpo?rednio lub po?rednio sporz?dzone lub wydane przez u?ytkownika, nie maj? zastosowania.

    Pytania
    W razie jakichkolwiek pytań dotycz?cych niniejszych Warunków korzystania prosimy o kontakt z firm? Caterpillar Inc. z siedzib? pod adresem: 510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, IL 60015, USA, Attn:   Deputy General Counsel — Commercial, Legal Services, Law, Security & Public Policy.

     

    日韩 欧美~中文字幕在线