• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1.  

    Warunki dotycz?ce zdj?? i filmów z portali spo?eczno?ciowych

    WARUNKI DOTYCZ?CE WYKORZYSTANIA MATERIA?óW ZDJ?CIOWYCH I/LUB FILMOWYCH Z PORTALI SPO?ECZNO?CIOWYCH

    Wysy?aj?c odpowied? o tre?ci ?#YesCaterpillar”, akceptuj? nast?puj?ce &warunki wykorzystania materia?ów zdj?ciowych i/lub filmowych z portali spo?eczno?ciowych:

    1.         U?YWANIE NAZWISKA, NICKU, TRE?CI TEKSTOWYCH, ZDJ??, FILMóW, WIZERUNKU a W?ASNO?? INTELEKTUALNA. Niniejszym przyznaj? firmie Caterpillar Inc. ("Caterpillar"), jej podmiotom zale?nym i jednostkom powi?zanym, oraz ich odpowiednim spadkobiercom i cesjonariuszom ("Podmioty upowa?nione") niewy??czn?, nieodwo?aln? (wyj?tek opisano w sekcji 3: ?Wniosek o usuni?cie”), nieograniczon?, wieczyst?, woln? od op?at licencyjnych, w pe?ni podlegaj?c? sublicencji, w pe?ni op?acon?, nieograniczon? terytorialnie licencj? oraz prawo i pozwolenie do u?ywania mojego nazwiska i/lub nicku oraz zdj?? i/lub filmów oraz wizerunku i tre?ci tekstowych opublikowanych w portalach spo?eczno?ciowych, w tym mi?dzy innymi Twitter, Facebook oraz Instagram, przez u?ycie wpisu promuj?cego Podmioty upowa?nione ("Materia?y") na stronach www.cat.com, www.niujiu33.com i innych podleg?ych firmie Caterpillar lub jej podmiotom zale?nym (?Strony Caterpillar”), Facebook, Instagram, Twitter, innych platformach spo?eczno?ciowych i stronach internetowych (??cznie ?Platformy”), a tak?e w innych materia?ach drukowanych, d?wi?kowych, filmowych i reklamowych (?Reklamy”).

    Wyra?am zgod? na u?ywanie, kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, eksponowanie, dygitalizowanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, modyfikowanie, redagowanie, manipulowanie i inne u?ywanie Materia?ów we wszystkich mediach i ?rodkach, w ca?o?ci lub w cz??ci, na ca?ym ?wiecie, w ka?dej chwili, w nieograniczonej liczbie projektów, do wszystkich celów reklamowych, marketingowych i handlowych promuj?cych i upowszechniaj?cych Podmioty upowa?nione.

    Zgadzam si?, ?e nie b?d? mie? ?adnych praw do aprobowania, ubiegania si? o rekompensat? (w tym mi?dzy innymi do tantiem) ani roszczeń (w tym mi?dzy innymi roszczeń opartych na naruszeniu prywatno?ci, znies?awieniu, prawie do wizerunku, naruszeniu prawa autorskiego lub prawa towarowego) wynikaj?cych z jakiegokolwiek u?ycia (zgodnie z u?ytymi w tym dokumencie sformu?owaniami), zamazywania, modyfikowania, redagowania, zniekszta?cania, b??dnego reprodukowania ani u?ywania Materia?ów w innej z?o?onej formie.   Ponadto nieodwo?alnie zrzekam si? wszystkich tzw. osobistych praw autorskich, które mog? posiada? w stosunku do Materia?ów. Zapozna?em/-am si? z o?wiadczeniem o ochronie danych osobowych firmy Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy) w zakresie dostarczania przeze mnie jakichkolwiek danych osobowych.

    2.         PRZESTRZEGANIE WARUNKóW KORZYSTANIA Z PLATFORM STRON TRZECICH. Rozumiem i zgadzam si?, ?e w celu zamieszczenia Materia?ów na Platformach b?d? przestrzega? warunków korzystania z tych Platform.

    Nale?y uwa?nie zapozna? si? z zasadami zachowania poufno?ci zamieszczonymi na tych Platformach.  

    3.         WNIOSEK O USUNI?CIE. Je?li chc?, aby moje Materia?y zosta?y usuni?te z Platform, Stron Caterpillar oraz Reklam, wy?l? wiadomo?? e-mail na adres: Info_Cat@cat.com.

    4.         O?WIADCZENIA I GWARANCJE/PRZEJ?CIE ODPOWIEDZIALNO?CI PRZEZ U?YTKOWNIKA. O?wiadczam i zapewniam, ?e: (a) mam ukończone 18 lat; (b) przys?uguje mi prawo do publikowania Materia?ów; (c) ?adne Materia?y ani sposób u?ywania Materia?ów przez Podmioty upowa?nione nie b?d? narusza?y ani zak?óca?y praw w?asno?ci intelektualnej lub innych praw, w tym mi?dzy innymi ?adnych praw do wizerunku, znaku towarowego, patentu i/lub praw autorskich, nale??cych do innej osoby lub podmiotu, ani obowi?zuj?cych praw; (d) w Materia?ach nie ma zawarto?ci, która jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita, obsceniczna, pe?na nienawi?ci, zawi?a, znies?awiaj?ca, oszczercza lub przedstawia jakiekolwiek nieodpowiednie zachowania; oraz (e) w Materia?ach nie ma zawarto?ci o charakterze reklamowym ani komercyjnym.  

    Niniejszym zgadzam si? zabezpieczy?, broni? i zwolni? z odpowiedzialno?ci ka?dy z Podmiotów upowa?nionych w zakresie wszelkich roszczeń, procesów, wymagań, dzia?ań lub innych post?powań wytaczanych przeciwko Podmiotom upowa?nionym przez osoby trzecie, oraz w zakresie wszelkich odszkodowań, zobowi?zań, kosztów i wydatków, w tym mi?dzy innymi uzasadnionego wynagrodzenia prawników i kosztów przegranych post?powań lub z innej przyczyny poniesionych przez Upowa?nione podmioty w zwi?zku z albo wynikaj?ce ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, dzia?ań, ??dań lub innych post?powań: (a) odnosz?cych si? lub wynikaj?cych z wszelkich naruszeń lub rzekomych naruszeń, któregokolwiek z moich zapewnień, o?wiadczeń lub porozumień wynikaj?cych z niniejszego dokumentu, (b) naruszenia niniejszych Warunków dotycz?cych wykorzystania materia?ów zdj?ciowych i/lub filmowych z portali spo?eczno?ciowych, lub (c) naruszenia wszelkich ustaw lub przepisów lub praw osób trzecich.

    Zobowi?zuj? si? pokry? wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki, w tym mi?dzy innymi wynagrodzenia prawników do uzasadnionej wysoko?ci i koszty przegranych post?powań lub z innej przyczyny poniesione przez Podmioty upowa?nione w zwi?zku z albo wynikaj?ce ze wszelkich tego typu roszczeń, procesów, dzia?ań, ??dań lub innych post?powań.

    5.         WY??CZENIA GWARANCYJNE ZE STRONY PODMIOTóW UPOWA?NIONYCH; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI I DZIA?ANIA NAPRAWCZE; O?WIADCZENIA DOTYCZ?CE PRZYSZ?O?CI; KOMUNIKATY PRASOWE;  WYPOWIEDZENIE; AKTUALIZACJA STRON;  STRONY DODATKOWE; CA?O?? POROZUMIENIA; PYTANIA.  Niniejszym o?wiadczam, ?e rozumiem i zgadzam si? z postanowieniami zawartymi w sekcjach: Gwarancja oraz ograniczenie odpowiedzialno?ci dzia?ań naprawczych, O?wiadczenia dotycz?ce przysz?o?ci, Komunikaty prasowe, Wypowiedzenie, Aktualizacja stron, Strony dodatkowe, Ca?o?? porozumienia oraz Pytania zawartych w dziale Warunki korzystania  na stronie internetowej firmy Caterpillar.(http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms)

    6.         BRAK OBOWI?ZKU KORZYSTANIA. Niniejszym o?wiadczam, ?e rozumiem i zgadzam si?, ?e: (a) Podmioty upowa?nione nie s? zobowi?zane do korzystania z Materia?ów (lub jakiejkolwiek cz??ci Materia?ów) w ?aden sposób; oraz (b) Podmioty upowa?nione mog? usun?? Materia?y (lub jak?kolwiek cz??? Materia?ów) z Platform, Stron internetowych firmy Caterpillar lub Reklam w ka?dej chwili, z dowolnej przyczyny, wedle swojego wy??cznego uznania. Ponadto rozumiem i zgadzam si?, ?e Podmioty upowa?nione nie b?d? korzysta? z Materia?ów, których zawarto?? jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita, obsceniczna, pe?na nienawi?ci, zawi?a, znies?awiaj?ca, oszczercza, lub takich, które Podmioty zale?ne uznaj? za naruszaj?ce lub pogwa?caj?ce prawa innych osób, w tym mi?dzy innymi prawo do prywatno?ci, wizerunku lub prawa w?asno?ci intelektualnej.  

    日韩 欧美~中文字幕在线