• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. Polityka prywatno?ci w Centrum obs?ugi klienta

    Strona internetowa Caterpillar.com przyk?ada najwy?sz? wag? do ochrony prywatno?ci swoich klientów w kwestii przekazywania danych osobowych do Centrum obs?ugi klienta, którego dzia?alno?? jest zgodna z Zasadami zachowania poufno?ci danych firmy Caterpillar.

    W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?
    Gromadzimy dane osobowe, które u?ytkownik przekazuje do Centrum obs?ugi klienta za po?rednictwem formularza kontaktowego na stronie Caterpillar.com. Mo?emy równie? gromadzi? dane osobowe z innych ?róde?, zarówno w ramach firmy Caterpillar, jak i poza ni?.

    Czy korzystamy z mechanizmów elektronicznych typu pliki cookie?
    Centrum obs?ugi klienta nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych.

    Jakie dane osobowe gromadzimy?
    Gromadzimy nast?puj?ce dane: imi?, nazwisko, adres, miejscowo??, region/województwo, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przekazywane s? poprzez formularz kontaktowy dost?pny na stronie Caterpillar.com.

    W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
    Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dost?pny na stronie Caterpillar.com wykorzystywane s? w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie u?ytkownika dotycz?ce materia?ów handlowych lub kontaktu.

    W jaki sposób chronimy dane osobowe?
    Centrum obs?ugi klienta wykorzystuje uzasadnione ?rodki w celu ochrony danych osobowych przed ich utrat?, manipulacj?, fa?szerstwem, nieautoryzowanym dost?pem lub nieautoryzowanym ujawnieniem przez jak?kolwiek stron? wewn?trz firmy Caterpillar lub poza ni?. Na przyk?ad informacje te s? przechowywane w bazie danych, która wymaga autoryzacji i has?a dost?pu, a tak?e która znajduje si? za zapor? sieciow?.

    Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?
    Mo?emy ujawni? dane osobowe u?ytkownika, gdy jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i do realizacji celów zwi?zanych z formularzem kontaktowym na stronie Caterpillar.com. W ka?dym przypadku dane osobowe ujawniane s? wy??cznie osobom maj?cym uzasadniony biznesowy powód dost?pu do tych informacji. Niezale?nie od powy?szych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

    Jak uzyska? dost?p do swoich danych osobowych?
    Na ??danie i po w?a?ciwym potwierdzeniu to?samo?ci ka?dy u?ytkownik uzyska dost?p do swoich danych dostarczonych za po?rednictwem formularza kontaktowego.

    Centrum obs?ugi klienta przechowuje przekazane dane osobowe tylko przez czas wymagany na udzielenie odpowiedzi na zapytanie u?ytkownika oraz niezb?dne czynno?ci nast?pcze, a tak?e, o ile przepisy nie stanowi? inaczej, przez czas okre?lony w wytycznych dotycz?cych przechowywania dokumentacji firmy Caterpillar.
    Zgoda
    Przekazuj?c nam dane osobowe, u?ytkownik wyra?a zgod? na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z zasadami zachowania poufno?ci. Poniewa? z tego serwisu mog? korzysta? u?ytkownicy na ca?ym ?wiecie, u?ytkownik wyra?a zgod? na przesy?anie danych osobowych do krajów lub na rynki, które mog? nie zapewnia? takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagaj? regulacje prawne w miejscu, w którym u?ytkownik przebywa.

    Gdzie mo?na uzyska? dalsze informacje dotycz?ce zasad zachowania poufno?ci?
    Mo?na zwróci? si? do koordynatora z centrum obs?ugi klienta, wykorzystuj?c jedn? z poni?szych metod:

    • poprzez przes?anie zapytania za po?rednictwem formularza kontaktowego;
    • poprzez kontakt telefoniczny z numerem (309) 578-6298 (w USA);
    • poprzez przes?anie faksu na numer (309) 578-2559 (w USA).

    Co dzieje si? w przypadku, gdy zasady zachowania poufno?ci zostan? zmienione?

    Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w niniejszym o?wiadczeniu o poufno?ci danych zawartym w formularzu kontaktowym. Je?li Centrum obs?ugi klienta dokona aktualizacji lub modyfikacji niniejszego o?wiadczenia, zmiany te zostan? wprowadzone na tej stronie. Korzystanie z niniejszego Formularza kontaktowego po opublikowaniu zmian w zasadach zachowania poufno?ci jest jednoznaczne z akceptacj? tych zmian.

    21 stycznia 2004 r.

    日韩 欧美~中文字幕在线