• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1.  

    Warunki korzystania z Caterpillar Now

    Polityka prywatno?ci

    Niniejsze zasady zachowania poufno?ci opisuj? informacje osobowe, które gromadzimy za po?rednictwem aplikacji Caterpillar Now ("aplikacja") oraz okre?la, w jaki sposób te informacje mog? by? przez nas u?ywane i ujawniane.

    Ta polityka nie odnosi si? do informacji, które gromadzimy za po?rednictwem innych ?rodków (np. innych stron internetowych lub innych metod, takich jak rozmowy telefoniczne), oraz do informacji gromadzonych na stronie jakiejkolwiek innej firmy lub strony trzeciej, niezale?nie od tego, czy w aplikacji znajduj? si? ??cza do takiej strony lub czy Aplikacja udost?pnia tak? stron? w inny sposób. Nale?y uwa?nie czyta? zasady zachowania poufno?ci innych stron internetowych.

    W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

    Dane osobowe b?d? gromadzone w wyniku dobrowolnego przekazania ich nam poprzez:

    • ankiet?.

    Jakie dane osobowe gromadzimy?

    Informacje dostarczane przez u?ytkownika

    Dane osobowe, które b?d? wymagane do korzystania z niniejszej Aplikacji, w tym:

    • identyfikator CWS ID

    Informacje opcjonalne, które mog? by? wymagane do wykorzystania w ramach niniejszej Aplikacji, w tym:

    • nazwa
    • adres e-mail
    • j?zyk

    Automatycznie gromadzone informacje

    W przypadku odwiedzania tej Aplikacji automatycznie gromadzi ona nast?puj?ce informacje na temat u?ytkownika:

    • adres IP
    • Pliki cookie
    • informacje o przegl?darce
    • data i godzina zastosowania
    • informacje dotycz?ce systemu operacyjnego
    • informacje zdezidentyfikowane
    • raporty o awariach

    Wi?cej informacji na temat tych plików cookie mo?na znale?? w  Warunkach korzystania.

    W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

    Informacje podawane przez u?ytkownika b?d? wykorzystane w celu poprawy adekwatno?ci tre?ci udost?pnianych przez aplikacj? Caterpillar Now (np. cotygodniowe aktualizacje wiadomo?ci lub nakierowana komunikacja z u?ytkownikami w danym regionie lub jednostce biznesowej). Ponadto nieprzypisane informacje mog? by? wykorzystywane do analizy wzorców u?ytkowania i innych wska?ników potrzebnych do zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń aplikacji dla naszych u?ytkowników.

    Ponadto mo?emy wykorzystywa? i/lub ujawnia? dane osobowe u?ytkownika zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacjami, lub zgodnie z wymogami w?adz państwowych lub w celu ochrony osób lub mienia.

    W jaki sposób chronimy te informacje?

    Podejmujemy stosowne kroki maj?ce na celu ochron? danych osobowych przed ich utrat?, manipulacj?, fa?szerstwem, nieuprawnionym dost?pem lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Ze wzgl?du na konstrukcj? Internetu oraz technologii sieciowych i komputerowych nie mo?emy zagwarantowa?, ?e komunikacja pomi?dzy u?ytkownikiem a Aplikacj? b?dzie wolna od nieautoryzowanego dost?pu osób trzecich.

    Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?

    Dane osobowe b?d? udost?pniane w obr?bie podmiotów tworz?cych spó?k? Caterpillar Inc. na ca?ym ?wiecie (np. równie? wewn?trz jednostek organizacyjnych i podmiotów zale?nych na ca?ym ?wiecie) oraz odpowiednim dealerom firmy Caterpillar w odpowiednich regionach. Mo?emy udost?pni? dane osobowe u?ytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytania lub do celów zgodnych z za?o?eniami dzia?ania Aplikacji albo dostawcom us?ug — na potrzeby przetwarzania informacji w imieniu firmy Caterpillar Inc. Dane osobowe u?ytkownika mog? by? udost?pniane stronom trzecim. W ka?dym razie ujawniamy dane osobowe wy??cznie osobom maj?cym uzasadniony powód biznesowy dost?pu do tych informacji. Niezale?nie od powy?szych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

    Zgoda

    Przekazuj?c nam informacje osobowe, u?ytkownik wyra?a zgod? na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z zasadami zachowania poufno?ci. Poniewa? z tego serwisu mog? korzysta? u?ytkownicy na ca?ym ?wiecie, u?ytkownik wyra?a zgod? na przesy?anie jego informacji osobowych do krajów lub na rynki, które mog? nie zapewnia? takiego samego poziomu ochrony danych, jakich wymagaj? regulacje prawne w miejscu, w którym u?ytkownik przebywa.

    Dzieci

    Nie chcemy gromadzi? ani przechowywa? informacji od osób poni?ej 13. roku ?ycia. ?adna cz??? naszej aplikacji nie jest tak skonstruowana, aby przyci?ga? osoby poni?ej 13. roku ?ycia. Korzystaj?c z naszej aplikacji, u?ytkownik o?wiadcza, ?e ma ukończone 13 lat.

    Gdzie uzyskam dalsze informacje dotycz?ce powiadomienia o ochronie danych osobowych?

    Aby uzyska? dost?p do informacji osobowych, dokona? ich aktualizacji lub usun?? te informacje (w tym równie? aby zrezygnowa? z dost?pu do kampanii reklamowych, marketingowych lub telefonicznego badania opinii prowadzonych przez firm? Caterpillar Inc.) lub aby uzyska? dodatkowe informacje o niniejszych zasadach zachowania poufno?ci, prosimy o kontakt z:

    Caterpillar Inc.
    Attn: Jerry Warfield
    100 NE Adams Street
    Peoria, Il. 61629, USA
    100 NE Adams Street
    E-mail: warfield_jerome_t@cat.com

    Mo?na równie? skontaktowa? si? z biurem firmy Caterpillar ds. praktyk biznesowych (Office of Business Practices) na stronie  http://codeofconduct.cat.com/  lub dzwoni?c pod numer (800) 300 7898.

    Co dzieje si? w przypadku, gdy Polityka prywatno?ci zostanie zmieniona?

    Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek w niniejszych zasadach zachowania poufno?ci. Je?li dokonamy aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad, zmiany te zostan? wprowadzone na tej stronie. Korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zmian w zasadach zachowania poufno?ci b?dzie jednoznaczne z akceptacj? tych zmian.

    Ostatnia zmiana: 12.01.2016

    Ostatnia aktualizacja: 12 pa?dziernika 2016 r.

    UMOWA LICENCYJNA U?YTKOWNIKA KO?COWEGO LICENCJONOWANEJ APLIKACJI

    Aplikacja Caterpillar Now (wraz z ca?? powi?zan? dokumentacj?, danymi i materia?ami, które zostaj? udost?pnione u?ytkownikowi, "Licencjonowana aplikacja") jest udost?pniana u?ytkownikowi na podstawie licencji, a nie sprzedawana, i mo?e by? wykorzystywana wy??cznie zgodnie z Umow? licencyjn? u?ytkownika końcowego Licencjonowanej aplikacji ("Licencj?"). Prawa do Licencjonowanej aplikacji (w tym ca?ej dokumentacji oraz wszystkich danych i materia?ów powi?zanych z Licencjonowan? aplikacj? i/lub Us?ugami) nale?? do i na zawsze pozostan? w?asno?ci? firmy Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, USA i/lub jej jednostek organizacyjnych i licencjodawców ("Caterpillar").   Firma Caterpillar zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zosta?y wyra?nie przyznane u?ytkownikowi. Korzystanie z Licencjonowanej aplikacji przez osoby inne ni? U?ytkownik jest surowo zabronione.    JAKAKOLWIEK FORMA ZAINSTALOWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI OZNACZA ZGOD? NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIE? LICENCJI.   W PRZYPADKU NIEWYRA?ANIA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH POSTANOWIE? LICENCJI NIE NALE?Y INSTALOWA? LICENCJONOWANEJ APLIKACJI.

    A. ZAKRES LICENCJI: Licencja przyznana U?ytkownikowi na potrzeby korzystania z Licencjonowanej aplikacji przez firm? Caterpillar to limitowane i nieprzenoszalne prawo (bez prawa do sublicencji) do korzystania z Licencjonowanej aplikacji wy??cznie na wewn?trzne potrzeby prowadzenia dzia?alno?ci biznesowej na dowolnym smartfonie, komputerze typu tablet lub innym podobnym urz?dzeniu ("Urz?dzenie", np. iPhone, iPod touch lub iPad), które nale?y do U?ytkownika i jest pod jego kontrol?.  Licencja zabrania u?ywania Licencjonowanej aplikacji na jakimkolwiek Urz?dzeniu, które nie nale?y do U?ytkownika lub nie jest pod jego kontrol?, a tak?e rozpowszechnia oraz udost?pniania Licencjonowanej aplikacji w sieci, dzi?ki czemu mog?aby by? ona u?ywana jednocze?nie na wielu urz?dzeniach.  Nie wolno wynajmowa?, wydzier?awia?, wypo?ycza?, sprzedawa? i redystrybuowa? Licencjonowanej aplikacji ani udziela? sublicencji na korzystanie z niej.  Nie wolno kopiowa?, dekompilowa?, odtwarza? kodu ?ród?owego, dezasemblowa?, usi?owa? pozyska? kod ?ród?owy, modyfikowa? ani tworzy? prac pochodnych od Licencjonowanej aplikacji, jej aktualizacji ani jakiejkolwiek jej cz??ci. Jakakolwiek próba podj?cia takich dzia?ań stanowi naruszenie praw firmy Caterpillar i jej licencjodawców. W razie naruszenia tego ograniczenia mo?e zosta? wszcz?te post?powanie s?dowe przeciwko U?ytkownikowi oraz wezwanie U?ytkownika do zap?aty odszkodowania. Postanowienia Licencji reguluj? wszelkie zagadnienia zwi?zane z aktualizacjami dostarczanymi przez firm? Caterpillar, które zast?puj? i/lub uzupe?niaj? oryginaln? wersj? Licencjonowanej aplikacji, je?eli takiej aktualizacji nie towarzyszy oddzielna licencja, która reguluje warunki korzystania z tej licencji i postanowienia w niej zawarte s? nadrz?dne wzgl?dem postanowień licencji ogólnej.

    b. POLITYKA PRYWATNO?CI I &WYKORZYSTANIE INFORMACJI:   Podczas korzystania z Licencjonowanej aplikacji mo?e ona poprosi? o podanie danych osobowych (w tym imienia i nazwiska oraz identyfikatora Urz?dzenia) oraz informacji o sprz?cie zgromadzonych w ramach serwisu maszyn korzystaj?cych z Licencjonowanej aplikacji (w tym o stan techniczny sprz?tu, status, wydajno?? itp.).   Firma Caterpillar gromadzi takie informacje wraz z informacjami systemowymi o u?ywanym przez U?ytkownika Urz?dzeniu, w tym nazw? Urz?dzenia, system operacyjny u?ywany na Urz?dzeniu, wersj? uruchomionej przez U?ytkownika Licencjonowanej aplikacji oraz adres IP Urz?dzenia U?ytkownika w celu potwierdzenia, ?e posiada on uprawnienia do korzystania z tej Licencjonowanej aplikacji, w celu ulepszenia produktów i us?ug firmy Caterpillar oraz w celu umo?liwienia dealerom firmy Caterpillar zrozumienia, kto na obszarze ?wiadczenia us?ug korzysta z Licencjonowanej aplikacji.   Firma Caterpillar mo?e przekazywa? takie informacje swoim spó?kom stowarzyszonym, spó?kom zale?nym lub innym zaufanym przedsi?biorstwom lub osobom, w tym dealerom firmy Caterpillar.   Firma Caterpillar podejmie uzasadnione i odpowiednie ?rodki ostro?no?ci w celu ochrony poufno?ci takich informacji; jednak?e firma Caterpillar mo?e lub U?ytkownik mo?e, korzystaj?c z Licencjonowanej aplikacji, przekaza? takie informacje do jurysdykcji, która nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych jak jurysdykcja prawna, w której znajduje si? U?ytkownik.   Wprowadzaj?c takie informacje i/lub korzystaj?c z Licencjonowanej aplikacji, U?ytkownik wyra?a zgod? na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji przez firm? Caterpillar zgodnie z niniejszym ust?pem.  

    c. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE:   Niezale?nie od postanowień zawartych w Licencji, jakiekolwiek oprogramowanie Open Source stanowi?ce cz??? pakietu Licencjonowanej aplikacji nie stanowi elementu Licencjonowanej aplikacji wed?ug definicji okre?lonej w Licencji i nie jest obj?te warunkami licencyjnymi okre?lonymi w niniejszej Licencji, ale jest obj?te warunkami licencji na oprogramowanie Open Source.   Je?eli postanowienia licencji na oprogramowanie Open Source nie stanowi? inaczej, firma Caterpillar nie przyznaje U?ytkownikowi prawa do pobierania kodu ?ród?owego oprogramowania Open Source, jednak?e w niektórych przypadkach prawa i dost?p do kodu ?ród?owego mog? zosta? udost?pnione bezpo?rednio przez licencjodawców.   Je?eli U?ytkownik ma uprawnienia do pobierania kodu ?ród?owego od firmy Caterpillar do jakiegokolwiek oprogramowania Open Source nale??cego do pakietu Aplikacji, mo?e uzyska? bezp?atny dost?p do kodu ?ród?owego po wystosowaniu pisemnego wniosku do firmy Caterpillar i przes?aniu go na podany poni?ej adres.   U?ytkownik musi wyrazi? zgod? na przestrzeganie postanowień zawartych w odpowiedniej licencji na oprogramowanie Open Source, poniewa? w przeciwnym razie korzystanie z tego oprogramowania Open Source nie b?dzie mo?liwe.   W niniejszej Licencji " oprogramowanie Open Source " oznacza te programy, biblioteki i kody komputerowe, które zosta?y okre?lone w dokumentacji oprogramowania, plikach ?read me” i/lub plikach ?about” jako obj?te licencj? na oprogramowanie Open Source. Wszelkie modyfikacje, prace pochodne i pliki wykonywalne oparte na lub wywodz?ce si? z aplikacji lub bibliotek takiego oprogramowania s? równie? obj?te odpowiedni? licencj? na oprogramowanie Open Source na tych samych warunkach.

    d.  ZAKO?CZENIE OBOWI?ZYWANIA:   Licencja jest wa?na od dnia prawid?owego zainstalowania Licencjonowanej aplikacji do momentu zakończenia jej u?ytkowania przez U?ytkownika lub zakończenia udzielania dost?pu przez firm? Caterpillar w dowolnie wybranym momencie. Prawa U?ytkownika okre?lone w Licencji zostan? automatycznie anulowane bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy Caterpillar, je?eli U?ytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia zawarte w Licencji. Po wyga?ni?ciu Licencji U?ytkownik ma obowi?zek zaprzestania korzystania z Licencjonowanej aplikacji w jakikolwiek sposób oraz zniszczenia wszystkich kopii, ca?o?ciowych lub cz??ciowych, Licencjonowanej aplikacji i wszelkich Informacji poufnych.  Na ??danie firmy Caterpillar U?ytkownik dostarczy do firmy Caterpillar pisemne o?wiadczenie, podpisane przez U?ytkownika lub jego odpowiednio uprawnionego przedstawiciela, potwierdzaj?ce usuni?cie Licencjonowanej aplikacji i wszystkich powi?zanych Informacji poufnych.   Wszystkie postanowienia, które ze wzgl?du na swój charakter pozostaj? w mocy po zakończeniu wa?no?ci Licencji, w tym paragrafy b., d., f., h., i., j., k., m., oraz o., b?d? obowi?zywa? równie? po wyga?ni?ciu tej Licencji, niezale?nie od przyczyny takiego wyga?ni?cia.

    e.  US?UGI; MATERIA?Y STRON TRZECICH:    Licencjonowana Aplikacja mo?e umo?liwia? dost?p do us?ug, danych oraz stron internetowych firmy Caterpillar i stron trzecich (??cznie i pojedynczo zwanych dalej "Us?ugami"). Korzystanie z Us?ug mo?e wymaga? dost?pu do Internetu i zaakceptowania przez U?ytkownika dodatkowych warunków u?ytkowania.    U?ytkownik zgadza si?, ?e wszelkie Us?ugi mog? zawiera? zastrze?one tre?ci, informacje i materia?y chronione odpowiednimi prawami w?asno?ci intelektualnej, w tym m.in. prawa autorskie, oraz ?e nie b?dzie wykorzystywa? takich zastrze?onych tre?ci, informacji lub materia?ów w sposób wykraczaj?cy poza dozwolone korzystanie z Us?ug.   ?adna cz??? Us?ug nie mo?e by? powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób. U?ytkownik zobowi?zuje si? nie modyfikowa?, nie wynajmowa?, nie wydzier?awia?, nie wypo?ycza?, nie sprzedawa?, nie rozprowadza? ani nie tworzy? dzie? pochodnych na podstawie Us?ug. Ponadto U?ytkownik nie b?dzie wykorzystywa? Us?ug w ?aden niedozwolony sposób, w tym mi?dzy innymi poprzez naruszanie lub obci??anie przepustowo?ci sieci. U?ytkownik zobowi?zuje si? tak?e nie korzysta? z Us?ug w sposób naruszaj?cy lub ?ami?cy prawa jakiejkolwiek innej strony.    Ponadto Us?ugi stron trzecich i materia?y stron trzecich, które mog? by? dost?pne, wy?wietlane lub pod??czone do Urz?dzenia nie s? dost?pne we wszystkich j?zykach lub we wszystkich krajach. Firma Caterpillar nie gwarantuje, ?e takie Us?ugi i materia?y s? odpowiednie lub dost?pne do u?ytku w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. Decyduj?c si? na uzyskiwanie dost?pu do Us?ug lub materia?ów, U?ytkownik robi to dobrowolnie i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa, w tym mi?dzy innymi obowi?zuj?cych przepisów prawa miejscowego. Firma Caterpillar i jej licencjodawcy zastrzegaj? sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usuni?cia lub zablokowania dost?pu do Us?ug w dowolnym momencie bez wcze?niejszego powiadomienia. Firma Caterpillar w ?adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno?ci za usuni?cie lub wy??czenie dost?pu do takich Us?ug. Firma Caterpillar mo?e równie? na?o?y? ograniczenia w zakresie korzystania, lub dost?pu do niektórych us?ug, w dowolnym przypadku i bez wcze?niejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialno?ci.

    f. POUFNO??:   Firma Caterpillar za po?rednictwem Licencjonowanej Aplikacji lub poprzez ?wiadczone Us?ugi mo?e przekazywa? U?ytkownikowi niektóre informacje biznesowe i techniczne, które firma Caterpillar uwa?a za poufne, w tym informacje oznaczone jako zastrze?one lub poufne, lub takie, które z uwagi na sw? natur? lub okoliczno?ci zwi?zane z ich ujawnieniem nale?y traktowa? jako poufne ("Informacje Poufne").   W przypadku uzyskania Informacji poufnych U?ytkownik zachowa Informacje poufne w ca?kowitej poufno?ci i bez pisemnych instrukcji od firmy Caterpillar wykorzysta Informacje poufne wy??cznie do wewn?trznych celów biznesowych U?ytkownika zgodnie z zasadami udzielenia niniejszej Licencji i nie ujawni ?adnej Informacji poufnej jakiejkolwiek stronie trzeciej.   Informacje poufne firmy Caterpillar nie obejmuj? informacji, które: (a)  by?y ju? w posiadaniu U?ytkownika przed otrzymaniem ich od firmy Caterpillar bez ograniczeń w zakresie wykorzystania lub ujawniania; (b)  s? lub staj? si? publicznie dost?pne bez ?adnego udzia?u lub winy u?ytkownika; lub (c)  s? zgodnie z prawem ujawnione U?ytkownikowi przez stron? trzeci? bez ograniczeń w zakresie u?ytkowania lub ujawniania.   Licencjonowana aplikacja oraz wszelkie dokumenty, dane i materia?y zwi?zane z ni? lub z Us?ugami s? uznawane za Informacje poufne.   Wszelkie Informacje poufne nale?? do firmy Caterpillar i przez ca?y czas pozostan? w?asno?ci? firmy Caterpillar.  

    g. BEZPIECZE?STWO:   U?ytkownik podejmie wszelkie niezb?dne dzia?ania maj?ce na celu zapobieganie niew?a?ciwemu u?yciu, nieautoryzowanemu dost?powi i/lub bezprawnemu ujawnieniu Licencjonowanej aplikacji oraz Informacji poufnych, zapewniaj?c co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak przy ochronie w?asnych informacji podobnego rodzaju i z zachowaniem nale?ytej staranno?ci.

    h. PRZEJ?CIE ODPOWIEDZIALNO?CI:   U?ytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialno?? i jednocze?nie zobowi?zuje si? do zabezpieczenia i wy??czenia odpowiedzialno?ci firmy Caterpillar, jej dyrektorów, kadry zarz?dzaj?cej, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi procesami, roszczeniami, ??daniami, stratami, konieczno?ci? wyp?aty odszkodowań, kosztami i wydatkami, w tym m.in. kosztami procesowymi, wynagrodzeniami prawników i zobowi?zaniami powsta?ymi w zwi?zku z powy?szym i wszelkimi roszczeniami wynikaj?cymi z niniejszej Licencji lub z korzystania z Licencjonowanej aplikacji, Us?ug i/lub Informacji poufnych przez U?ytkownika.

    i. BRAK GWARANCJI:  U?YTKOWNIK WYRA?NIE PRZYJMUJE DO WIADOMO?CI I WYRA?A ZGOD? NA TO, ?E KORZYSTA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, US?UG I INFORMACJI POUFNYCH WY??CZNIE NA W?ASNE RYZYKO ORAZ PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZWI?ZANE Z ZADOWALAJ?C? JAKO?CI?, WYDAJNO?CI? I DOK?ADNO?CI? DZIA?ANIA OPROGRAMOWANIA. U?YTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNO?? ZA WYBóR LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, US?UG I INFORMACJI POUFNYCH W CELU OSI?GNI?CIA ZAMIERZONYCH REZULTATóW, A TAK?E ZA INSTALACJ?, U?YTKOWANIE I EFEKTY UZYSKANE DZI?KI NINIEJSZEMU PROGRAMOWI I US?UGOM.   W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWI?ZUJ?CE PRAWO LICENCJONOWANA APLIKACJA ORAZ WSZYSTKIE US?UGI I INFORMACJE POUFNE S? DOSTARCZANE W STANIE, " W JAKIM S? " I ?W MIAR? DOST?PNO?CI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A FIRMA CATERPILLAR NINIEJSZYM WY??CZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ORAZ WSZYSTKICH US?UGI I INFORMACJI POUFNYCH, ZARóWNO JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI DOTYCZ?CE PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, ZADOWALAJ?CEJ JAKO?CI, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU, DOK?ADNO?CI, NIEZAK?óCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZALNO?CI PRAW STRON TRZECICH. FIRMA CATERPILLAR NIE GWARANTUJE NIEZAK?óCONEGO KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, US?UG LUB INFORMACJI POUFNYCH, NIE GWARANTUJE RóWNIE?, ?E FUNKCJE ZAWARTE W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, ?WIADCZONE PRZEZ NI? US?UGI LUB DOSTARCZANE INFORMACJE POUFNE SPE?NI? WYMAGANIA U?YTKOWNIKA, ?E DZIA?ANIE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB US?UG B?DZIE NIEZAK?óCONE LUB WOLNE OD B??DóW, ORAZ ?E B??DY W LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, US?UGACH LUB INFORMACJACH POUFNYCH ZOSTAN? NAPRAWIONE. JAKIEKOLWIEK USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRM? CATERPILLAR LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI? GWARANCJI. JE?LI LICENCJONOWANA APLIKACJA, US?UGI LUB INFORMACJE POUFNE OKA?? SI? WADLIWE, U?YTKOWNIK PONOSI WSZELKIE KOSZTY NIEZB?DNYCH CZYNNO?CI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. W NIEKTóRYCH JURYSDYKCJACH WY??CZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I OGRANICZE? PRAW KONSUMENTóW WYNIKAJ?CYCH Z OBOWI?ZUJ?CEGO PRAWA NIE JEST DOZWOLONE, DLATEGO POWY?SZE WYKLUCZENIE I OGRANICZENIA MOG? NIE DOTYCZY? KA?DEGO U?YTKOWNIKA.

    j.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI:  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWI?ZUJ?CE PRAWO FIRMA CATERPILLAR W ?ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO?CI ZA OBRA?ENIA CIA?A LUB WSZELKIEGO RODZAJU INNE PRZYPADKOWE, WYJ?TKOWE, PO?REDNIE LUB POWSTA?E W NAST?PSTWIE SZKODY, W??CZAJ?C BEZ OGRANICZE? SZKODY Z TYTU?U UTRATY ZYSKóW, UTRATY DANYCH, PRZERWY W DZIA?ALNO?CI LUB INNE SZKODY LUB STRATY KOMERCYJNE, WYNIKAJ?CE LUB ZWI?ZANE Z U?YWANIEM LUB NIEMO?NO?CI? U?YWANIA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, US?UG LUB INFORMACJI POUFNYCH, BEZ WZGL?DU NA PRZYCZYNY ICH POWSTANIA, Z POMINI?CIEM TEORII ODPOWIEDZIALNO?CI (UMOWNEJ, DELIKTOWEJ B?D? INNEJ), NAWET JE?ELI FIRMA CATERPILLAR ZOSTA?A POINFORMOWANA O MO?LIWO?CI WYST?PIENIA TAKICH SZKóD. W NIEKTóRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI ZA OBRA?ENIA CIA?A LUB PRZYPADKOWE LUB POWSTA?E W NAST?PSTWIE SZKODY S? NIEDOZWOLONE, WI?C POWY?SZE OGRANICZENIE MO?E NIE DOTYCZY? KA?DEGO U?YTKOWNIKA. CA?KOWITA ODPOWIEDZIALNO?? FIRMY CATERPILLAR WZGL?DEM U?YTKOWNIKA Z TYTU?U WSZELKICH SZKóD (INNYCH NI? WYMAGANE PRZEZ OBOWI?ZUJ?CE PRZEPISY PRAWA W PRZYPADKACH OBEJMUJ?CYCH OBRA?ENIA CIA?A) W ?ADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY PI??DZIESI?CIU DOLARóW (50,00?USD). POWY?SZE OGRANICZENIA OBOWI?ZUJ?, NAWET JE?LI WY?EJ WYMIENIONY ?RODEK ZARADCZY NIE SPE?NI SWEGO PODSTAWOWEGO CELU.

    k. KONTROLA EKSPORTU:   U?ytkownik nie mo?e u?ywa?, przesy?a?, ujawnia? lub w jakikolwiek inny sposób eksportowa? lub reeksportowa? Licencjonowanej aplikacji, Us?ugi lub Informacji poufnych, z wyj?tkiem sytuacji dopuszczonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i przepisy prawa jurysdykcji, w której Licencjonowana aplikacja, Us?ugi i Informacje poufne zosta?y uzyskane. W szczególno?ci, mi?dzy innymi, Licencjonowana aplikacja, Us?ugi i Informacje   poufne nie mog? by? wykorzystywane, przekazywane, ujawniane lub w inny sposób eksportowane lub reeksportowane, bezpo?rednio lub po?rednio, z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów prawa lub rz?dowych zezwoleń: (a) do ?adnego z krajów, obszarów lub regionów obj?tych embargiem USA, lub (b) do jakiegokolwiek podmiotu obj?tego ograniczeniami lub zakazem eksportu przez rz?d USA, takiego jak podmioty znajduj?ce si? na li?cie ?Specially Designated Nationals” prowadzonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na listach ?Denied Person’s List”, ?Entity List” lub ?Unverified List” prowadzonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, w tym podmiotów b?d?cych w?asno?ci? lub kontrolowanych przez wymienione tam podmioty, zgodnie z wymogami prawa Stanów Zjednoczonych. Korzystaj?c z Licencjonowanej aplikacji U?ytkownik o?wiadcza i gwarantuje, ?e posiadaj?c i u?ywaj?c Licencjonowan? aplikacj?, Us?ugi i Informacje poufne nie naruszy ?adnych z tych przepisów prawa i ?e nie znajduje si? w ?adnych z takich krajów lub na takiej li?cie. Ponadto U?ytkownik zobowi?zuje si? nie korzysta? z Licencjonowanej aplikacji, Us?ug lub Informacji poufnych do celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. do rozwoju, projektowania lub produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

    l. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE:   Licencjonowana aplikacja oraz powi?zane z ni? Us?ugi i Informacje poufne to "Towary komercyjne", zgodnie z definicj? tego terminu zawart? w 48 C.F.R. §2.101, w sk?ad których wchodz? "Komercyjne oprogramowanie komputerowe" i "Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego", zgodnie z definicj? tych terminów zawart? odpowiednio w art. 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, w zale?no?ci od przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego s? licencjonowane u?ytkownikom końcowym rz?du Stanów Zjednoczonych (a) wy??cznie jako Towary komercyjne i (b) z tymi prawami, które s? przyznawane wszystkim pozosta?ym u?ytkownikom końcowym zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu. Niezg?oszone prawa podlegaj? ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowi?zuj?cego w Stanach Zjednoczonych.

    m. WYKORZYSTANIE DANYCH U?YTKOWNIKA:   U?ytkownik niniejszym udziela firmie Caterpillar niewy??cznej, nieograniczonej terytorialnie, trwa?ej i op?aconej zgody na wykorzystanie, przetwarzanie, zmienianie lub modyfikowanie w dowolny sposób danych uzyskanych w wyniku u?ytkowania Licencjonowanej aplikacji przez U?ytkownika. Firma   Caterpillar mo?e wykorzystywa? dane oraz informacje uzyskane w wyniku u?ytkowania Licencjonowanej aplikacji przez U?ytkownika do wewn?trznych celów biznesowych, w tym analizy i poprawy wydajno?ci produktów lub us?ug. Firma   Caterpillar mo?e tworzy? raporty, analizy i inne informacje z wykorzystaniem danych uzyskanych w wyniku u?ytkowania Licencjonowanej aplikacji przez U?ytkownika. Firma   Caterpillar jest w?a?cicielem wszystkich raportów, analiz i innych informacji, a U?ytkownik niniejszym zrzeka si? wszelkich praw, tytu?ów i korzy?ci zwi?zanych z wymienionymi informacjami na rzecz firmy Caterpillar bezp?atnie i bez jakichkolwiek praw do przysz?ych tantiem lub innych p?atno?ci.

     n. ZASTRZE?ENIE W ZAKRESIE PORADY PODATKOWEJ:   ?adna cz??? Licencjonowanej aplikacji nie mo?e by? traktowana lub rozumiana jako porada podatkowa w jakimkolwiek celu, w tym m.in. ?adna ?analiza podatkowa” oraz inne obliczenia lub wyliczenia dokonane z wykorzystaniem Licencjonowanej aplikacji.   Obliczenia ?analizy podatkowej”, w tym jakiejkolwiek stawki podatkowej, planu amortyzacyjnego lub innych dost?pnych funkcji znajduj? si? w Licencjonowanej aplikacji wy??cznie dla celów pogl?dowych i nie opieraj? si? na przepisach prawa ?adnej konkretnej jurysdykcji.  

    o. OGóLNE:   Niniejsza Licencja oraz u?ytkowanie Licencjonowanej aplikacji przez U?ytkownika podlega przepisom prawa stanu Illinois, z wy??czeniem regu? rozstrzygania kolizji przepisów. U?ytkowanie Licencjonowanej aplikacji mo?e równie? podlega? innym lokalnym, stanowym, krajowym lub mi?dzynarodowym przepisom.  Niniejsza Licencja mo?e zosta? zmieniona wy??cznie w formie pisemnej, podpisanej przez odpowiednio upowa?nionego przedstawiciela firmy Caterpillar.  U?ytkownik nie mo?e dokona? cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek zawartych w niej innych praw lub zobowi?zań, dobrowolnie lub nie, w tym m.in. poprzez zmian? formy w?asno?ci, fuzj?, z mocy prawa lub w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Caterpillar.   Tre?? niniejszej Licencji mo?e zosta? zapisana w wielu j?zykach, w tym m.in. w j?zyku angielskim.   Wszystkie wersje j?zykowe s? uwa?ane za autentyczne, lecz wersja w j?zyku angielskim b?dzie wi???ca i nadrz?dna w rozstrzyganiu kwestii odnosz?cych si? do znaczenia i interpretacji niniejszej Licencji.

    p. PRZEDSTAWICIEL DS. PRAW AUTORSKICH: Firma Caterpillar respektuje prawa autorskie, dlatego w tym zakresie przyj??a i wdro?y?a polityk?, zgodnie z któr? z jej Aplikacji usuwane s? materia?y naruszaj?ce jakiekolwiek prawa autorskie. W przypadku uznania, ?e dzie?o U?ytkownika zosta?o skopiowane z naruszeniem praw autorskich, nale?y skontaktowa? si? z Przedstawicielem ds. praw autorskich firmy Caterpillar i przekaza? wszelkie informacje wymagane przez ustaw? Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

    ·                Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upowa?nionej do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela prawa, które zosta?o naruszone.

    ·                Identyfikacj? dzie?a, w stosunku do którego zosta?o naruszone prawo autorskie, lub listy dzie? na danej stronie internetowej, je?li powiadomienie dotyczy wielu naruszeń.

    ·                Identyfikacj? materia?u, który narusza prawa autorskie i powinien zosta? usuni?ty lub do którego powinien zosta? uniemo?liwiony dost?p, oraz informacje umo?liwiaj?ce zlokalizowanie tego materia?u.

    ·                Informacje umo?liwiaj?ce skontaktowanie si? ze stron? sk?adaj?c? skarg?.

    ·                O?wiadczenie, ?e strona sk?adaj?ca skarg? dzia?a w dobrej wierze oraz ?e na u?ycie materia?ów chronionych prawem autorskim nie zosta?a wydana zgoda przez ich w?a?ciciela lub jego przedstawiciela albo ?e nie zezwala na to prawo.

    ·                O?wiadczenie, ?e informacje zawarte w zawiadomieniu s? poprawne i ?cis?e, oraz stwierdzenie pod gro?b? kary za sk?adanie fa?szywych o?wiadczeń, ?e strona sk?adaj?ca skarg? jest upowa?niona do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela wy??cznych praw autorskich, które zosta?y naruszone.

    Przedstawiciel firmy Caterpillar ds. praw autorskich, którego nale?y poinformowa? o naruszeniu praw autorskich na niniejszej stronie internetowej:

    Przedstawiciel ds. praw autorskich

    100 N.E. Adams St.

    Peoria, IL 61629-9620

    E-mail: CopyrightAgent@caterpillar.com

    q.  Szczegó?owe warunki Apple:  Oprócz umowy zawartej na powy?szych warunkach, o ile niniejsza Licencja nie stanowi inaczej, nast?puj?ce postanowienia maj? zastosowanie w odniesieniu do dost?pu i korzystania z dowolnej wersji Licencjonowanej aplikacji, która jest zgodna z systemem operacyjnym iOS firmy Apple Inc. (?Apple”).  Firma Apple nie jest stron? niniejszej Licencji, nie posiada oraz nie jest odpowiedzialna za Licencjonowan? aplikacj?.  Apple nie zapewnia ?adnej gwarancji obejmuj?cej Licencjonowan? aplikacj? z wyj?tkiem, w okre?lonych sytuacjach, refundacji kosztów jej zakupu. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrzymanie oraz wsparcie techniczne dla Licencjonowanej aplikacji i nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowi?zania, szkody, koszty lub wydatki zwi?zane z Licencjonowan? aplikacj?, w tym jakiekolwiek roszczenia stron trzecich w zakresie odpowiedzialno?ci produktowej, roszczeń w zakresie tego, ?e Licencjonowana aplikacja nie spe?nia obowi?zuj?cych wymogów prawnych, roszczeń wynikaj?cych z prawa ochrony konsumentów lub z podobnych przepisów, a tak?e roszczenia odnosz?cych si? do naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej.  Wszelkie pytania lub skargi odnosz?ce si? do u?ytkowania Licencjonowanej aplikacji, w tym odnosz?ce si? do praw w?asno?ci intelektualnej, nale?y kierowa? do firmy Caterpillar.  W przypadku jakichkolwiek roszczeń strony trzeciej, ?e Licencjonowana aplikacja lub jej posiadanie i wykorzystywanie przez u?ytkownika narusza prawa w?asno?ci intelektualnej tej strony, firma Apple nie jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzenia, obron?, rozstrzygniecie lub zaspokojenie takiego roszczenia o naruszenie praw w?asno?ci intelektualnej.  U?ytkownik  zobowi?zany jest do przestrzegania Zasad u?ytkowania okre?lonych w Warunkach ?wiadczenia us?ug App Store firmy Apple.  Ponadto podczas korzystania z Licencjonowanej aplikacji U?ytkownik zobowi?zany jest do przestrzegania warunków stosownych umów ze stronami trzecimi, takimi jak umowa na ?wiadczenie us?ug bezprzewodowego transferu danych. Firma Apple i podmioty zale?ne od firmy Apple s? zewn?trznymi beneficjentami niniejszej Licencji i po zaakceptowaniu warunków niniejszej Licencji przez u?ytkownika b?dzie mia?a prawo (uwa?a si?, ?e przyjmuje to prawo) do egzekwowania postanowień niniejszej Licencji wobec U?ytkownika jako beneficjent nieb?d?cy stron? umowy. Niezale?nie od powy?szego, prawo firmy Caterpillar do zawierania, uniewa?niania lub rozwi?zywania wszelkich zmian, odst?pstw lub rozstrzygni?? na mocy niniejszej Licencji nie wymaga zgody ?adnej strony trzeciej.

    ZAPYTANIA: Wszelkie pytania dotycz?ce niniejszej Licencji mo?na przes?a? na adres: Caterpillar Inc. 100 N.E. Adamsa St. Peoria, IL 61629-6490, USA Do:   Zast?pca radcy prawnego, Dzia? handlowy.

    Umowy licencyjne i udost?pnianie oprogramowania Open Source

    AFNetworking

    Prawa autorskie (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    SegmentIO

    Licencja MIT (MIT)

    Copyright (c) 2016 Segment.io, Inc.

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    JSONAPI

    Copyright (c) 2013 Josh Holtz

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    Mixpanel

    Copyright 2013, Mixpanel, Inc.

    Licencjonowane na podstawie Licencji Apache, wersja 2.0 ("Licencja"); niniejszy materia? mo?e by? wykorzystany wy??cznie w sposób zgodny z Licencj?. U?ytkownik mo?e uzyska? kopi? Licencji poni?ej lub pod adresem:

         http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

    O ile nie wymaga tego obowi?zuj?ce prawo lub uzgodnienia zawarte na pi?mie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencj? jest rozpowszechniane "W STANIE, W JAKIM JEST, " BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WARUNKóW, wyra?nych lub dorozumianych. Pozwolenia i ograniczenia dotycz?ce okre?lonych j?zyków znajduj? si? w Licencji.

    Licencja Apache

    Wersja 2.0, styczeń 2004

    http://www.apache.org/licenses/

       WARUNKI KORZYSTANIA, POWIELANIA I DYSTRYBUCJI

       1. Definicje.

          "Licencja " oznacza warunki u?ytkowania, powielania i dystrybucji zgodnie z definicj? podan? w rozdzia?ach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

          "Licencjodawca " oznacza w?a?ciciela praw autorskich lub podmiot upowa?niony przez w?a?ciciela praw autorskich, który udziela Licencji.

          "Podmiot prawny " oznacza zwi?zek podmiotu wyst?puj?cego oraz wszelkich innych podmiotów, które kontroluj?, s? kontrolowane lub podlegaj? wspólnej kontroli z tym podmiotem. Dla celów niniejszej definicji, "kontrola " oznacza (i) w?adz?, po?redni? lub bezpo?redni?, pozwalaj?c? kierowa? lub zarz?dza? takim podmiotem, na podstawie umowy lub w inny sposób, lub (ii) posiadanie pi??dziesi?ciu procent (50%) lub wi?cej akcji, lub (iii) faktyczn? w?asno?? takiego podmiotu.

          "U?ytkownik " (lub "U?ytkownicy") oznacza osob? fizyczn? lub prawn? korzystaj?c? z zezwoleń udzielonych na podstawie niniejszej Licencji.

            "Forma ?ród?owa " oznacza wersj? oprogramowania preferowan? do wprowadzania modyfikacji, w tym m.in. kod ?ród?owy oprogramowania, dokumentacj? ?ród?ow? oraz pliki konfiguracyjne.

    "Forma obiektowa " oznacza ka?d? form? powsta?? w wyniku mechanicznych zmian lub t?umaczenia formy ?ród?owej, w tym m.in. skompilowany kod obiektowy, wytworzon? dokumentacj? oraz konwersj? na inne typy no?ników.

    "Dzie?o " oznacza dzie?o autorskie, zarówno w formie ?ród?owej, jak i obiektowej, udost?pniane na warunkach Licencji, zgodnie z informacj? o prawach autorskich zawart? w dziele lub do niego do??czon? (przyk?ad znajduje si? w poni?szym Za??czniku).

          "Dzie?a pochodne " oznaczaj? wszelkie dzie?a, zarówno w formie ?ród?owej, jak i obiektowej, które opieraj? si? na Dziele (lub od niego pochodz?), i w przypadku których zmiany, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowi?, jako ca?o??, oryginalne dzie?o autorskie. Na potrzeby niniejszej Licencji Dzie?a pochodne nie obejmuj? dzie?, które stanowi? odr?bn? cz??? lub w niewielkim stopniu ??cz? si? (lub s? powi?zane nazw?) z interfejsami Dzie?a lub Dzie? pochodnych maj?cych w nim swe ?ród?o.

      "Wk?ad " oznacza ka?de dzie?o autorskie, w tym m.in. oryginaln? wersj? Dzie?a i wszelkie modyfikacje lub dodatki do Dzie?a i Dzie? pochodnych maj?cych w nim swe ?ród?o, które jest celowo przekazane Licencjodawcy do w??czenia w Dzie?o przez w?a?ciciela praw autorskich lub przez osob? fizyczn? lub Podmiot prawny upowa?niony do przekazania go w imieniu w?a?ciciela praw autorskich. Na potrzeby niniejszej definicji, "?przekazanie” oznacza ka?d? form? elektronicznej, s?ownej lub pisemnej komunikacji przes?anej do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli, w tym m.in. komunikacj? za po?rednictwem elektronicznych list mailingowych, systemów kontroli kodu ?ród?owego, a tak?e systemu ?ledzenia problemów, które s? obs?ugiwane przez Licencjodawc? lub w jego imieniu, w celu omawiania i poprawiania Dzie?a, ale z wy??czeniem komunikacji, która jest wyra?nie oznaczona lub w inny sposób pisemnie okre?lona przez w?a?ciciela praw autorskich jako taka, która "Nie stanowi wk?adu. "

    "Wspó?autor " oznacza Licencjodawc? i ka?d? osob? fizyczn? lub Podmiot prawny, w imieniu którego Licencjodawca otrzyma? Wk?ad i nast?pnie w??czy? do Dzie?a.

       2. Udzielenie licencji na prawa autorskie. Z zastrze?eniem warunków i postanowień niniejszej Licencji, ka?dy Wspó?autor niniejszym udziela U?ytkownikowi wieczystych, wa?nych na ca?ym ?wiecie, niewy??cznych, bezp?atnych, zwolnionych z tantiem i nieodwo?alnych praw autorskich na powielanie, wykorzystywanie do tworzenia Dzie? pochodnych, publiczne prezentowanie, udzielanie sublicencji i dystrybucj? Dzie?a i Dzie? pochodnych w formie ?ród?owej lub Obiektowej.

       3. Udzielenie licencji patentowej. Z zastrze?eniem warunków i postanowień niniejszej Licencji, ka?dy Wspó?autor niniejszym udziela U?ytkownikowi wieczystej, wa?nej na ca?ym ?wiecie, niewy??cznej, bezp?atnej, zwolnionej z tantiem i nieodwo?alnej (za wyj?tkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszym rozdziale) licencji patentowej na tworzenie, wykorzystywanie, oferowanie do sprzeda?y, sprzeda?, import oraz inne przekazywanie Dzie?a, z zastrze?eniem, ?e taka licencja obejmuje tylko te roszczenia patentowe, na które taki Wspó?autor mo?e udzieli? licencji, i które s? koniecznie naruszone wy??cznie przez ich Wk?ad, lub przez po??czenie ich Wk?adu z Dzie?em, do którego wniesiono Wk?ad. W przypadku, gdy U?ytkownik wytoczy jakiemukolwiek podmiotowi proces (w??cznie z roszczeniem wzajemnym i powództwem wzajemnym) twierdz?c, ?e Dzie?o lub Wk?ad b?d?cy jego cz??ci? stanowi po?rednie lub bezpo?rednie naruszenie jego praw patentowych, wówczas wszelkie licencje patentowe przyznane U?ytkownikowi na mocy niniejszej Licencji zostaj? cofni?te w dniu z?o?enia takiego zawiadomienia.

          4. Rozpowszechnianie. U?ytkownik mo?e kopiowa? i rozpowszechnia? kopie Dzie?a lub Dzie? pochodnych maj?cych w nim ?ród?o w dowolnych mediach, z modyfikacjami lub bez, w formie ?ród?owej lub Obiektowej, z zastrze?eniem spe?nienia nast?puj?cych warunków:

    (a) ka?dy kolejny odbiorca Dzie?a lub Dzie? pochodnych musi otrzyma? kopi? niniejszej licencji; oraz

             (b) wszelkie pliki zmodyfikowane przez U?ytkownika musz? zosta? opatrzone informacj? o zmianach oraz autorze dokonanych zmian; oraz

    (c) U?ytkownik musi zachowa? form? ?ród?ow? wszelkich Dzie? pochodnych, które rozpowszechnia, wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i informacje pochodz?ce ze ?ród?owej formy Dzie?a, z wy??czeniem tych informacji, które nie odnosz? si? do ?adnej cz??ci Dzie? pochodnych; oraz

    (d) je?li cz??ci? rozpowszechnianego Dzie?a jest plik tekstowy "NOTICE", wówczas ka?de Dzie?o pochodne rozpowszechniane przez U?ytkownika musi zawiera? czyteln? kopi? informacji o produkcie znajduj?c? si? w takim pliku NOTICE, z wy??czeniem tych informacji, które nie s? zwi?zane z ?adn? cz??ci? Dzie? pochodnych, w przynajmniej jednym z nast?puj?cych miejsc: wewn?trz pliku tekstowego NOTICE rozpowszechnianego jako cze?? Dzie? pochodnych; wewn?trz formy ?ród?owej lub dokumentacji, je?li jest rozpowszechniana razem z Dzie?ami pochodnymi; lub na wy?wietlaczu generowanym przez Dzie?a pochodne, w miejscu gdzie zwykle pokazuj? si? informacje stron trzecich. Tre?? pliku NOTICE s?u?y jedynie do celów informacyjnych i nie modyfikuje Licencji. U?ytkownik mo?e zawrze? w?asne informacje w Dzie?ach pochodnych, które rozpowszechnia, wraz z aneksem do pliku tekstowego NOTICE zawartego w Dziele, przy zastrze?eniu, ?e dodatkowe informacje nie mog? by? traktowane jako modyfikacja Licencji.

    U?ytkownik mo?e doda? w?asne o?wiadczenie dotycz?ce praw autorskich do modyfikacji i mo?e zapewni? dodatkowe lub odmienne warunki licencji na u?ywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie modyfikacji wprowadzonych przez U?ytkownika, lub Dzie? pochodnych jako ca?o?ci, przy zastrze?eniu, ?e u?ytkownik korzysta, kopiuje oraz rozpowszechnia Dzie?a zgodnie z warunkami okre?lonymi w niniejszej Licencji.

    5. Wk?ad. O ile Licencjobiorca wyra?nie nie okre?li inaczej, ka?dy Wk?ad ?wiadomie przes?any Licencjodawcy przez Licencjobiorc? w?celu w??czenia do Dzie?a podlega warunkom niniejszej licencji, bez ?adnych dodatkowych warunków. Niezale?nie od powy?szego, ?adne z postanowień niniejszej Umowy nie zast?puje ani nie zmienia warunków jakiejkolwiek innej umowy licencyjnej zawartej pomi?dzy Licencjobiorc? a?Licencjodawc? w?odniesieniu do takiego Wk?adu.

    6. Znaki towarowe. Niniejsza licencja nie przyznaje uprawnienia do u?ywania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków us?ugowych lub nazwa produktów Licencjodawcy, chyba ?e jest to wymagane dla uzasadnionego i zwyczajowego wykorzystania w celu opisania pochodzenia Dzie?a i odtworzenia tre?ci pliku NOTICE.

    7. Wy??czenie gwarancji. O ile nie jest to wymagane przez obowi?zuj?ce prawo lub nie zosta?o uzgodnione na pi?mie, Licencjodawca dostarcza Dzie?o (a ka?dy wspó?autor i?wspó?pracownik przesy?a swój Wk?ad) "W AKTUALNYM STANIE", BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKóW, wyra?nych b?d? dorozumianych, w tym bez ograniczenia gwarancji lub warunków dotycz?cych TYTU?U W?ASNO?CI, NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH, PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU. Licencjobiorca ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za okre?lenie stosowno?ci u?ycia lub rozpowszechniania Dzie?a i przyjmuje wszelkie ryzyko zwi?zane z wykonywaniem czynno?ci na podstawie zezwoleń przyznanych na mocy niniejszej Licencji.

    8. Ograniczenie odpowiedzialno?ci. W ?adnym wypadku i na podstawie ?adnych przepisów prawa, w przypadku czynu niedozwolonego (w??czaj?c zaniedbanie), umowy lub na innej podstawie ?aden wspó?twórca ani wspó?pracownik nie ponosi wobec Licencjobiorcy odpowiedzialno?ci za szkody, w tym bezpo?rednie, po?rednie, specjalne, wypadkowe lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju wynikaj?ce z wykonywania niniejszej umowy licencyjnej, korzystania lub niemo?no?ci korzystania z Dzie?a (w tym mi?dzy innymi szkody zwi?zane z utrat? warto?ci firmy, przerwami w pracy, awariami lub usterkami komputera oraz wszelkie inne szkody lub straty komercyjne), nawet je?li wspó?twórca lub wspó?pracownik zosta? poinformowany o mo?liwo?ci wyst?pienia takich szkód, chyba ?e jest to wymagane przez obowi?zuj?ce prawo (np. w odniesieniu do zamierzonych dzia?ań lub ra??cego zaniedbania) lub zosta?o uzgodnione na pi?mie.

    9. Gwarancja lub dodatkowa odpowiedzialno??. Podczas rozpowszechniania Dzie?a lub Prac pochodnych Licencjobiorca mo?e oferowa? przyj?cie wsparcia, gwarancji, odszkodowania lub innych zobowi?zań umownych i/lub praw zgodnych z niniejsz? Licencj? oraz pobiera? za nie op?aty. Jednak przyjmuj?c takie zobowi?zania Licencjobiorca mo?e dzia?a? wy??cznie we w?asnym imieniu i na w?asn? odpowiedzialno??, a nie w imieniu któregokolwiek wspó?twórcy lub wspó?pracownika, i tylko je?li zgodzi si? zabezpieczy? ich od odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek zobowi?zania poniesione przez takiego wspó?twórc? lub wspó?pracownika, lub roszczeń wobec niego, wynikaj?cych z przyj?cia przez Licencjobiorc? takiej gwarancji lub dodatkowego zobowi?zania.

       KONIEC TEKSTU WARUNKóW

         Copyright 2016 Caterpillar Inc.

       Licencja Apache License, wersja 2.0 (?"Licencja"”); z pliku mo?na korzysta? tylko w sposób zgodny z Licencj?.

         Kopi? Licencji mo?na uzyska? na stronie

           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

       O ile nie jest to wymagane przez obowi?zuj?ce prawo lub nie zosta?o uzgodnione na pi?mie, oprogramowanie, którego dotyczy Licencja, jest rozpowszechniane "W AKTUALNYM STANIE", BEZ GWARANCJI LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKóW, wyra?nych b?d? dorozumianych.

         Licencja zawiera poj?cia opisuj?ce zezwolenia i?ograniczenia wynikaj?ce z?Licencji.

    ================================================================================

    _MPTweakBindObserver.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    _MPTweakBindObserver.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweak.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweak.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweakInline.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweakInline.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweakInlineInternal.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweakStore.h Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    MPTweakStore.m Copyright (c) 2014, Facebook, Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    Rozpowszechnianie oraz u?ywanie w formie ?ród?owej i binarnej, z modyfikacjami lub bez modyfikacji, s? dozwolone po spe?nieniu nast?puj?cych warunków:

    Przy rozpowszechnianiu kodu ?ród?owego musi zosta? zachowana powy?sza informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poni?sze zastrze?enie.

    Przy rozpowszechnianiu w formie binarnej musi znale?? si? powy?sza informacja o prawach autorskich, niniejsza lista warunków i poni?sze zastrze?enie, zamieszczone w dokumentacji i/lub innych materia?ach do??czonych do rozpowszechnianej wersji.

    Nazwa Facebook Inc. ani nazwy i/lub imiona i nazwiska wspó?twórców i wspó?pracowników nie mog? by? u?ywane do przedstawiania lub promowania produktów powsta?ych z wykorzystaniem tego oprogramowania bez uprzedniego uzyskania wyra?nej pisemnej zgody.

    NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ W?A?CICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ WSPó?TWóRCóW ORAZ WSPó?PRACOWNIKóW "W AKTUALNYM STANIE"

    BEZ ?ADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRA?ONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH I PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW.

    W?A?CICIELE PRAW AUTORSKICH ANI WSPó?TWóRCY I WSPó?PRACOWNICY W ?ADNYM WYPADKU NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA ?ADNE BEZPO?REDNIE, PO?REDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYK?ADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM M.IN. DOSTARCZANIE ZAST?PCZYCH DóBR LUB US?UG).

    SDWebImage

    Copyright (c) 2016 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST UDOST?PNIANE "W AKTUALNYM STANIE", BEZ ?ADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRA?NEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW I NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH. AUTORZY ANI W?A?CICIELE PRAW AUTORSKICH W ?ADNYM WYPADKU NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA M.IN. JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY, NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY WYNIKAJ? ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH ORAZ CZY WYNIKAJ? Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH CZYNNO?CI POWI?ZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM, LUB S? Z NIMI POWI?ZANE.

    SSKeychain

    Copyright (c) 2010-2016 Sam Soffes, http://soff.es

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST UDOST?PNIANE "W AKTUALNYM STANIE", BEZ ?ADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRA?NEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MI.N. GWARANCJI PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW I NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH. AUTORZY ANI W?A?CICIELE PRAW AUTORSKICH W ?ADNYM WYPADKU NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY, NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY WYNIKAJ? ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH ORAZ CZY WYNIKAJ? Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH CZYNNO?CI POWI?ZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM, LUB S? Z NIMI POWI?ZANE.

    SVProgressHUD

    Copyright (c) 2011-2016 Sam Vermette, Tobias Tiemerding and contributors.

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    Inne zasoby w?pakiecie, takie jak ikony Freepik, mog? by? obj?te osobn? licencj?. Warunki poszczególnych licencji mo?na znale?? w odpowiadaj?cych im sekcjach.

    UITextView+Placeholder

    Licencja MIT (MIT)

    Copyright (c) 2014 Suyeol Jeon (http://xoul.kr)

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    TOCropViewController

    Licencja MIT (MIT)

    Copyright (c) 2015-2016 Tim Oliver

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    SVWebViewControler

    Copyright (c) 2011 Sam Vermette

    Ka?da osoba, która otrzyma kopi? tego oprogramowania i powi?zanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), mo?e bez ograniczeń dysponowa? oprogramowaniem, w tym m.in. u?ytkowa?, kopiowa?, modyfikowa?, ??czy?, publikowa?, rozpowszechnia?, udziela? sublicencji i/lub sprzedawa? kopie oprogramowania oraz zezwala? na to osobom otrzymuj?cym to oprogramowanie, pod warunkiem spe?nienia nast?puj?cych wymogów:

    Powy?sza informacja o prawach autorskich i informacja o dopuszczalnych czynno?ciach zostanie do??czona do wszystkich kopii i znacz?cych cz??ci oprogramowania.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MI?DZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I NIENARUSZALNO?CI PRAW. W ?ADNYM WYPADKU TWóRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE B?D? PONOSI? ODPOWIEDZIALNO?CI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNE ZOBOWI?ZANIA, CZY TO W RAMACH CZYNNO?CI KONTRAKTOWYCH, DELIKTOWYCH CZY INNYCH, WYNIKAJ?CE Z U?YTKOWANIA LUB WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NIM ZWI?ZANE.

    Dost?pno??

    Przyk?adowy kod projektu: Dost?pno??

    Wersja: 5.0

    Wa?ne:   Niniejsze oprogramowanie Apple dostarczane jest przez spó?k? Apple Inc. ("Apple") w zwi?zku z wyra?eniem przez u?ytkownika zgody na nast?puj?ce warunki, a u?ytkowanie, instalacja, modyfikacje lub rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania Apple s? jednoznaczne z akceptacj? tych warunków.    Je?li u?ytkownik nie wyra?a zgody na niniejsze warunki, nie powinien instalowa?, modyfikowa? ani rozpowszechnia? tego oprogramowania Apple, ani z?niego korzysta?.

    W zwi?zku z wyra?on? zgod? na przestrzeganie nast?puj?cych warunków i z zastrze?eniem niniejszych warunków, spó?ka Apple udziela u?ytkownikowi osobistej, niewy??cznej licencji na podstawie przys?uguj?cych Apple praw autorskich do oryginalnego oprogramowania Apple

    "(Oprogramowanie Apple") na u?ytkowanie, powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania Apple, ze zmianami lub bez zmian, w formie ?ród?owej lub binarnej, pod warunkiem, ?e w przypadku rozpowszechniania Oprogramowania Apple w ca?o?ci i bez zmian, tekst tej informacji, a tak?e poni?szy tekst i?zastrze?enia zostan? zachowane we wszystkich kopiach Oprogramowania Apple. Nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki us?ugowe lub loga firmy Apple Inc. mog? by? wykorzystywane do reklamowania lub promowania produktów pochodz?cych z Oprogramowania Apple bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Apple.    Z wyj?tkiem przypadków wyra?nie przewidzianych w niniejszej informacji Apple nie przyznaje ?adnych innych praw ani licencji, wyra?nych ani dorozumianych, w tym m.in. praw patentowych, które mog? zosta? naruszone przez prace pochodne Licencjobiorcy lub inne prace, do których stworzenia mo?e zosta? wykorzystane Oprogramowanie Apple.

    Oprogramowanie Apple jest dostarczane przez firm? Apple w "AKTUALNYM STANIE".    SPó?KA APPLE NIE UDZIELA ?ADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRA?NYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH I PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE LUB JEGO U?YTKOWANIA, A TAK?E JEGO DZIA?ANIA, SAMODZIELNIE LUB W PO??CZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI.

    W ?ADNYM WYPADKU SPó?KA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO?CI ZA ?ADNE SZKODY SPECJALNE, PO?REDNIE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM M.IN. DOSTARCZANIE ZAST?PCZYCH DóBR LUB US?UG, UTRAT? FUNKCJONALNO?CI, DANYCH LUB DOCHODóW ORAZ PRZERWY W PROWADZENIU DZIA?ALNO?CI), WYNIKAJ?CE W JAKIKOLWIEK SPOSóB Z U?YTKOWANIA, POWIELANIA, MODYFIKACJI I/LUB DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA APPLE, NIEZALE?NIE OD PRZYCZYNY I NIEZALE?NIE OD TEGO, CZY WYNIKAJ? Z ZAPISóW UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNO?CI NA ZASADZIE RYZYKA CZY Z INNYCH POWODóW, NAWET JE?LI SPó?K? APPLE POINFORMOWANO O MO?LIWO?CI WYST?PIENIA TAKICH SZKóD.

    Copyright (C) 2016 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrze?one.

    日韩 欧美~中文字幕在线