• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. PODMíNKY POU?ITí FOTOGRAFIí A?VIDEí ZE SOCIáLNíCH SíTí

    PODMíNKY POU?ITí FOTOGRAFIí NEBO VIDEí VLO?ENYCH NA SOCIáLNí SíTě K?PROPAGA?NíM ú?EL?M

    Zadáním odpovědi ve formě #YesCaterpillar vyjad?uji sv?j souhlas s?těmito Podmínkami &propagace prost?ednictvím fotografií vlo?enych na sociální sítě:

    1.         POU?ITí JMéNA, U?IVATELSKéHO JMéNA, TEXTU, FOTOGRAFIE, VIDEA, PODOBY a?DU?EVNíHO VLASTNICTVí. Tímto uděluji spole?nosti Caterpillar Inc. ("spole?nost Caterpillar "), jejím dce?inym a?p?idru?enym spole?nostem, a?také jejich p?íslu?nym nástupc?m a?nabyvatel?m (tyto jsou souhrnně uváděny jako "schválené strany "), nevyhradní, neodvolatelné (s?vyjimkou p?ípad? upravenych v?oddílu?3 tohoto dokumentu pod názvem Odstranění), neomezené, trvalé a?celosvětově platné oprávnění, právo i?souhlas, a?to bez nároku na licen?ní poplatky a?jiné úhrady, p?i?em? toto oprávnění, právo i?souhlas lze poskytnout formou podlicence dal?í straně, a?to pro vyu?ití mého jména nebo u?ivatelského jména, vyobrazení a?podoby, a?také textu a?fotografií nebo videí umístěnych na sociální sítě, v?etně, ale nikoli vylu?ně, slu?eb Twitter, Facebook a?Instagram, pokud toto umístění proběhlo prost?ednictvím propaga?ního hashtagu schválenych stran (tyto materiály jsou souhrnně uváděny jako "obsah "), na stránkách www.cat.com, www.niujiu33.com, a?jinych webovych stránkách pod kontrolou spole?nosti Caterpillar nebo jejích dce?inych a?p?idru?enych spole?ností (souhrnně ozna?enych ?stránky spole?nosti Caterpillar“), na Facebooku, Instagramu, Twitteru, jinych platformách sociálních sítí a?jinych webovych stránkách (souhrnně ?platformách“), jako? i?v?jinych ti?těnych, audio a?video materiálech ur?enych k?marketingu a?reklamě (dále jen ?reklama“).

    Souhlasím s?tím, ?e se obsah bude pou?ívat, kopírovat, distribuovat, zve?ejňovat, vystavovat, digitalizovat, ve?ejně prezentovat, reprodukovat, upravovat, editovat, zpracovávat, jako? i?jinymi zp?soby vyu?ívat prost?ednictvím libovolného média a?jakymikoli prost?edky, a?to v?celém rozsahu i?z?ásti, kdekoli ve světě, kdykoli, v?neomezeném po?tu projekt? i?pro ve?keré ú?ely v?rámci reklamy, marketingu ?i obchodu p?i propagaci a?popularizaci schválenych stran.

    Souhlasím s?tím, ?e nebudu mít schvalovací právo, ani nárok na náhradu (zejména na licen?ní poplatky), ani jiné nároky (zejména nároky vze?lé ze zásahu do soukromí, nároky z?ochrany osobnosti, z?poru?ení autorského práva ?i poru?ení ochranné známky), které by vze?ly z?jakéhokoli pou?ití obsahu (v?souladu s?těmito podmínkami) ?i z?jeho rozost?ení, úpravy, editace, deformace, chybné reprodukce ?i pou?ití formou kolá?e.   Rovně? se neodvolatelně vzdávám ve?kerych osobnostních práv k?tomuto obsahu. V?rozsahu, ve kterém poskytuji své osobní údaje, se zavazuji dodr?ovat Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? spole?nosti Caterpillar (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#privacy)

    2.         DODR?OVáNí PODMíNEK PLATFOREM T?ETí STRANY. Beru na vědomí a?zavazuji se, ?e p?i umis?ování obsahu na platformy budu dodr?ovat podmínky těchto platforem.

    Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? na těchto platformách byste si měli pe?livě p?e?íst.  

    3.         ODSTRANěNí. Budu-li chtít, aby byl z?platforem, stránek spole?nosti Caterpillar a?z?reklam odstraněn m?j obsah, po?lu e-mail na adresu: Info_Cat@cat.com.

    4.         PROHLá?ENí A?ZáRUKY/PROHLá?ENí O?NáHRADě ?KOD VYDANé U?IVATELEM. Prohla?uji a?zaru?uji, ?e: (a) je mi nejméně 18?let, (b) mám ze zákona právo tento obsah zve?ejnit, (c) tento obsah sám o?sobě, ani jeho pou?ití schválenou stranou, neporu?í práva du?evního vlastnictví, ani jiná práva, v?etně, ale nikoli vylu?ně, jakychkoli osobnostních práv, práv vyplyvajících z?ochranné známky nebo patentu, ani autorská práva ?ádné osoby ani subjektu, ani ?ádné p?íslu?né zákony, (d) sou?ástí tohoto obsahu není ?ádny nevhodny, neslu?ny, obscénní, nenávistny, protiprávní, hanlivy, zneva?ující ani pomlouva?ny materiál, ani materiál, ktery by jinym zp?sobem zobrazoval nevhodné chování, (e) sou?ástí tohoto obsahu není ?ádny reklamní materiál, ani materiál komer?ního charakteru.  

    Tímto se zavazuji od?kodnit a?chránit v?echny schválené strany p?ed p?ípadnymi nároky, ?alobami, po?adavky nebo jinymi druhy ?ízení, která proti nim zahájí t?etí strana, jako? i?p?ed ve?kerymi nároky na náhradu ?kody, následky právní odpovědnosti, náklady a?vydaji, v?etně, ale nikoli vylu?ně, p?imě?enych náklad? na právní zastoupení a?náklad? p?iznanych ve prospěch smluvních stran, v?souvislosti s?těmito nároky, ?alobami, po?adavky nebo jinymi druhy ?ízení nebo jejich následkem, pokud jsou tyto následkem nebo vycházejí z?následujících skute?ností: (a) nedodr?ení nebo údajné nedodr?ení mych záruk a?prohlá?ení nebo mé poru?ení ?i údajné poru?ení ujednání v?tomto dokumentu, (b) poru?ení těchto Podmínek pou?ití fotografií nebo videí vlo?enych na sociální sítě k?propaga?ním ú?el?m, (c) poru?ení kteréhokoli zákona, právní normy nebo práv t?etí strany.

    Uhradím ve?keré náklady, náhradu ?kody a?vydaje, v?etně, ale nikoli vylu?ně, p?imě?enych náklad? na právní zastoupení a?náklad? p?iznanych ve prospěch smluvních stran, v?souvislosti s?těmito nároky, ?alobami, po?adavky nebo jinymi druhy ?ízení, nebo jejich následkem.

    5.         VYLOU?ENí ZáRUK SCHVáLENYMI STRANAMI, OMEZENí ODPOVěDNOSTI, NáPRAVA, VYHLEDOVá PROHLá?ENí, TISKOVé ZPRáVY,  UKON?ENí, AKTUALIZACE STRáNEK;   PROPOJENé STRáNKY, úPLNOST UJEDNáNí, DOTAZY.  Tímto potvrzuji, ?e jsem ustanovením uvedenym v?oddílech pod následujícími názvy v??ásti Podmínky pou?ití na stránkách spole?nosti Caterpillar porozuměl(a) a?vyjad?uji s?nimi souhlas: Záruka a?omezení odpovědnosti, Vyhledová prohlá?ení, Tiskové zprávy, Ukon?ení, Aktualizace stránek, Propojené stránky, úplnost ujednání a?Dotazy  .(http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms)

    6.         NEPOVINNOST VYU?ITí. Rozumím následujícím bod?m a?vyjad?uji s?nimi sv?j souhlas: (a) schválené strany nemají povinnost obsah (ani ?ádnou jeho ?ást) jakymkoli zp?sobem pou?ít, (b) schválené strany mohou obsah (nebo kteroukoli jeho ?ást) z?platforem, stránek spole?nosti Caterpillar nebo reklamy kdykoli odstranit, a?to z?jakéhokoli d?vodu a?podle svého vyhradního uvá?ení. Rovně? chápu a?souhlasím s?tím, ?e schválené strany nepou?ijí obsah ani jiné materiály, pokud budou tyto podle jejich názoru nevhodné, neslu?né, obscénní, nenávistné, protiprávní, hanlivé, zneva?ující ?i pomlouva?né nebo pokud podle jejich názoru bude hrozit, ?e tyto poru?í práva jinych osob, zejména práva na ochranu soukromí, osobnostní práva nebo práva du?evního vlastnictví.  

    日韩 欧美~中文字幕在线