• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. Oznámení o?ochraně osobních údaj? na webovych stránkách Caterpillar.com

    Poslední revize: 27.?listopadu 2018

    Toto oznámení o?ochraně osobních údaj? popisuje, jakym zp?sobem shroma??ujeme a?zpracováváme osobní údaje prost?ednictvím webovych stránek Caterpillar.com. Toto oznámení je v?souladu s?globálním prohlá?ením o?ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar, které popisuje, jakym zp?sobem spole?nost Caterpillar shroma??uje, zpracovává a?sdílí osobní údaje, práva, která pro vás mohou ze zákon? o?ochraně osobních údaj? vyplyvat, a?ostatní informace tykající se zpracovávání osobních údaj? spole?ností Caterpillar. Globální prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? ve spole?nosti Caterpillar je k?dispozici na adrese www.niujiu33.com/dataprivacy

    Informace poskytnuté u?ivatelem

    Toto jsou informativní webové stránky, které poskytují informace o?spole?nosti Caterpillar. Shroma??ují ní?e popsané technické informace, a?pokud se rozhodnete zanechat zpětnou vazbu nebo si vy?ádat dal?í informace, budete po?ádáni o?kontaktní údaje.

    Sledování automaticky shroma??ovanych informací &

    Tyto webové stránky během va?í náv?těvy automaticky shroma??ují informace o?va?í adrese internetového protokolu (?IP“) a?dal?í technické informace poskytované va?ím prohlí?e?em (nap?. o?softwaru va?eho prohlí?e?e, z?jakych stránek jste byli na na?e webové stránky odkázáni atd.).

    Kromě toho tyto webové stránky pou?ívají soubory cookie a?dal?í technologie sledování, jak je popsáno v?prohlá?ení o?souborech cookie dostupném na adrese http://www.niujiu33.com/en/legal-notices/cookies.html

    Signály DNT (Do Not Track)

    Webové stránky Caterpillar.com v?sou?asné době nereagují na signály ?Do Not Track“, které mohou byt vysílány va?ím prohlí?e?em. S?postupnym vyvojem standard? tykajících se zp?sobu interpretace a?pou?ití těchto signál? m??eme tuto oblast p?ehodnotit.

    Kde mohu získat dal?í informace o?webovych stránkách Caterpillar.com a?jejích zásadách ochrany osobních údaj??

    Kontaktujte spole?nost Caterpillar

    Dal?í firemní kontaktní údaje najdete v?globálním prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? na adrese http://www.niujiu33.com/dataprivacy

    Co se stane, pokud se toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? změní?

    Vyhrazujeme si právo toto oznámení o?ochraně osobních údaj? upravit. Pokud toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? aktualizujeme nebo změníme, budou změny provedeny na této stránce. Va?e pou?ívání webovych stránek Caterpillar.com po zve?ejnění změn tohoto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? p?edstavuje vá? souhlas s?danymi změnami.

    日韩 欧美~中文字幕在线