• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. Zástupce pro autorské právo

    ?2019 Caterpillar V?echna práva vyhrazena.

    Spole?nost Caterpillar Inc. respektuje práva v?ech dr?itel? autorskych práv a?v?tomto ohledu p?ijala a?implementovala zásady, je? zaji??ují odebrání těch materiál? z?webu, které poru?ují práva dr?itel? autorskych práv. Pokud se domníváte, ?e va?e dílo bylo zkopírováno zp?sobem, jen? p?edstavuje poru?ení autorského práva, p?edejte zástupci pro autorská práva spole?nosti Caterpillar následující informace, které vy?aduje zákon o?omezení odpovědnosti p?i poru?ení autorského práva k?obsahu online obsa?eného v?zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

    1. fyzicky nebo elektronicky podpis osoby oprávněné jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno;
    2. ozna?ení díla, na které se vztahuje autorské právo a?které bylo údajně poru?eno, nebo v?p?ípadě oznámení tykajícího se několika takovych děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;
    3. ozna?ení materiálu, ktery poru?uje autorské právo nebo ktery je p?edmětem ?innosti poru?ující autorské právo a?ktery má byt odebrán ?i k?němu? má byt zamezen p?ístup, a?dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující materiál vyhledat;
    4. dostate?ně p?imě?ené informace umo?ňující kontaktovat stě?ující si stranu;
    5. prohlá?ení, ?e je stě?ující strana v?dobré ví?e p?esvěd?ena o?tom, ?e pou?ití materiálu, na které se stí?nost vztahuje, nebylo schváleno dr?itelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v?souladu se zákonem a
    6. prohlá?ení, ?e informace v?oznámení jsou p?esné a??e stě?ující si strana je pod hrozbou postihu za k?ivé svědectví oprávněná jednat jménem dr?itele vylu?ného práva, které bylo údajně poru?eno.

    Zástupce pro autorské právo spole?nosti Caterpillar, ktery má na starosti stí?nosti na poru?ování autorskych práv na tomto webu nebo v?jeho souvislosti lze kontaktovat následujícími zp?soby:

    Zástupce pro autorské právo
    K?rukám: David J. Pacheco
    100 N.E. Adams St.
    Peoria, IL 61629-9620, USA
    E-mail:  copyrightagent@cat.com

    日韩 欧美~中文字幕在线