• <code id="occbm"></code>
 • <center id="occbm"></center>
  <output id="occbm"><kbd id="occbm"></kbd></output>
 • <code id="occbm"></code>
 • <meter id="occbm"></meter><output id="occbm"></output>
   1. Prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? Centra pro komunikaci se zákazníky

    Provozovatel webovych stránek Caterpillar.com si uvědomuje a?respektuje zájem u?ivatel? webu Cat.com o?ochranu svych osobních údaj? poskytnutych Centru pro komunikaci se zákazníky (Customer Interaction Center), jeho? ?innosti jsou v?souladu se zásadami ochrany osobních údaj? spole?nosti Caterpillar.

    Jak získáváme osobní údaje?
    Osobní údaje, které poskytnete Centru pro komunikaci se zákazníky, získáváme prost?ednictvím kontaktního formulá?e na webu Caterpillar.com. Osobní údaje m??eme získávat také z?jinych zdroj?, jak ve spole?nosti, tak mimo spole?nost Caterpillar.

    Pou?íváme elektronické mechanismy, jako jsou soubory ?cookie“?
    Centrum pro komunikaci se zákazníky nepou?ívá jako prost?edek shroma??ování osobních údaj? soubory cookie.

    Které osobní údaje získáváme?
    Získáváme k?estní jméno, p?íjmení, adresu, město, stát/kraj, PS?, zemi, e-mail a?telefonní ?íslo, které uvedete do kontaktního formulá?e webu Caterpillar.com.

    Jak tyto osobní údaje pou?íváme?
    Osobní údaje získané v?souvislosti s?kontaktním formulá?em webu Caterpillar.com jsou vyu?ívány ke splnění va?eho po?adavku na dokumenty nebo kontakt.

    Jak zabezpe?ujeme osobní údaje?
    Centrum pro komunikaci se zákazníkem pou?ívá p?imě?ená opat?ení na ochranu osobních údaj? p?ed ztrátou, manipulací, fal?ováním, neoprávněnym p?ístupem nebo neoprávněnym zve?ejněním jakymkoli subjektem ve spole?nosti i?mimo spole?nost Caterpillar. Tyto údaje jsou nap?íklad ulo?eny v?databázi chráněné bránou firewall, p?ístup k?ní? vy?aduje ově?ení.

    Zve?ejňujeme osobní údaje, které shroma??ujeme?
    Va?e osobní údaje m??eme zve?ejnit v?rámci na?í reakce na vá? dotaz a?v?zájmu splnění ú?elu kontaktního formulá?e na adrese Caterpillar.com. V?ka?dém p?ípadě budou osobní údaje sděleny pouze osobám, které mají legitimní obchodní d?vod k?tomu, aby k?nim měly p?ístup. Bez ohledu na vy?e uvedená prohlá?ení, budeme zve?ejňovat osobní údaje, pokud nám to bude ukládat nebo povolovat zákon nebo v?souladu s?p?íslu?nymi firemními zásadami.

    Jak mohu získat p?ístup ke svym osobním údaj?m?
    Na ?ádost a?po p?edlo?ení vyhovujícího dokladu toto?nosti získají jednotlivci p?ístup k?osobním údaj?m, které poskytli prost?ednictvím odeslání tohoto formulá?e.

    Centrum pro komunikaci se zákazníky uchovává poskytnuté osobní údaje pouze po takovou dobu, jaká je pot?eba ke splnění ?ádosti a?k?nutnym následnym aktivitám, a?tak, jak p?edepisuje zákon nebo odpovídající pravidla pro uchovávání záznam? spole?nosti Caterpillar.
    Vá? souhlas
    Poskytnutím osobních údaj? souhlasíte s?jejich shroma??ováním a?pou?íváním v?souladu s?ú?ely popsanymi v?tomto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj?. Jeliko? je tato slu?ba dostupná osobám v?r?znych lokalitách na světě, souhlasíte rovně? s?p?enosem va?ich osobních údaj? do zemí nebo jurisdikcí, které nemusejí zaji??ovat stejnou úroveň ochrany dat jako právní jurisdikce, ve které se nacházíte.

    Kde mohu získat dal?í informace o?tomto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj??
    M??ete se obrátit na Centrum pro komunikaci se zákazníky jedním z?následujících zp?sob?:

    • Odesláním dotazu pomocí kontaktního formulá?e
    • Telefonicky v?USA na ?ísle (309) 578-6298
    • Faxem v?USA na ?ísle (309) 578-2559

    Co se stane v?p?ípadě změny tohoto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj??

    Vyhrazujeme si právo toto oznámení o?ochraně osobních údaj? pro kontaktní formulá? upravit. Pokud Centrum pro komunikaci se zákazníky toto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? aktualizuje nebo změní, budou změny provedeny na této stránce. Va?e pou?ívání kontaktního formulá?e po zve?ejnění změn tohoto prohlá?ení o?ochraně osobních údaj? pro kontaktní formulá? p?edstavuje vá? souhlas s?danymi změnami.

    21.?ledna?2004

    日韩 欧美~中文字幕在线